ลูก

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญพิจารณา ศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า สนช. เตรียมจัดสัมมนาแนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและองค์กรอิสระ 10 ฉบับ

โดยการสัมมนาครั้งนี้ สนช. มีกำาหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 พ.ย. ที่รัฐสภา โดยจะ เชิญ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และตัวแทนจากองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมชี้แจงเจตนารมณ์ของการจัดทำาร่างกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญ

เพื่อให้สมาชิก สนช. ได้รับทราบข้อมูล แลกเปลี่ยนซักถามข้อคิดเห็นร่วมกัน ก่อนที่จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำาร่างกฎหมายลูกทั้ง 3 วาระต่อไป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.