ปัญหาปลาทู-นักร้องดัง‘เมธี’ช่วยหมอผี

Daily News Thailand - - กีฬา -

␛ ท่าเรืออาลัย ...นวลพรรณ ลำ่�ซ ำ� ประธำนสโมสรกำรท่ำเรือ เอฟซี น ำ�คณะผู้บริหำร นักกีฬำ โค้ช แฟนบอล จัดพิธี น้อมร ำ�ลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บริเวณด้ำนหน้ำตึกเมืองไทยประกัน ภัย ถนนรัชดำภิเษก พร้อมลงนำมแสดงควำมอำลัย ␛ ธ หนองบัวลงนาม ...กฤษยำ ภู่มงคลสุริยำ (ขวำ) รองประธำนสโมสร หนองบัว พิชญ เอฟซี และ ธีระเวคิน สีหะวงศ์ เฮดโค้ช นำ�นักเตะทีม หนองบัว พิชญ ร่วมลงนำมแสดงควำมอำลัยถวำยแด่ พระบำทสมเด็จพระ ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหนองบัวลำ�ภู (ภำพจำก เฟซบุ๊ก สโมสรหนองบัว พิชญ เอฟซี) สมศักด์ิ ศิริ

รังสรรค์ มธุรเมธาวี

ธรรม “เสี่ยเปี๊ยก”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.