‘ประจิณ’เร่งโอนงานเปลี่ยนผ่านกระทรวงดีอี

Daily News Thailand - - ไอที-วิทยาการ -

พล.อ.อ.ประจิน ย้ำ�เดิน หน้�กระทรวงดีอีอยู่ระหว่�งเร่ง ว�งกำ�ลังคน โอนง�น และงบ ประม�ณเพื่อให้โครงก�รเดิน หน้� ระบุ กฎหม�ยใหม่ที่ยังค้�ง อยู่ที่กระทรวงจะต้องผ่�นก�ร พิจ�รณ�ภ�ยในปีนี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.