ศาสตร์ที่คนไทยต้องเรียน

Daily News Thailand - - การเมือง -

พร้อมกับการร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญกำ�ล งัดำ�เนินอยู่ ทำงด้ำนกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่ง เตรียมปฏิรูปกำรศึกษำ พล.อ.ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำร กระทรวงศึกษำธิกำรแจ้งว่ำ ได้ให้แนวทำงแก่ผู้เกี่ยวข้องพิจำรณำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร อำทิ พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่…) พ.ศ…และกฎหมำยเกี่ยว กับกำรบริหำรรำชกำร กฎหมำยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ โดยวำงหลักให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ น�ำ ควำมคิดเห็นของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.)และสภำขับเคลื่อน กำรปฏิรูปประเทศ คำ�สั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.) บรรจุไว้ด้วย

การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ

งอกงำมของบุคคลและสังคม โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรฝึกอบรม กำร สืบสำนทำงวัฒนธรรม กำรสร้ำงองค์ควำมรู้จำกกำรจัดสภำพแวดล้อมให้ บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนำคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมกำร ดำ�รงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข และเป็นหลักกำรที่ทรำบ ทั่วไปว่ำ ไม่ว่ำจะต้องกำรพัฒนำประเทศไปในทิศทำงใด ก็ให้นำ�องค์ควำม รู้นั้นถ่ำยทอดทำงระบบกำรศึกษำจะได้ผลที่ดีและยั่งยืน

ผู้บริหารประเทศ ผู้อยู่ในวงการการศึกษาทราบดีว่า

ปัญหำหลำยประกำรของบ้ำนเมืองมีผลเกี่ยวเนื่องจำกคุณภำพทำงกำร ศึกษำ ภำยหลังกำรเข้ำควบคุมอ ำ�นำจของ คสช.จึงกำ�หนดแนวทำงเพื่อ ปฏิรูปกำรศึกษำและยังวำงหลักให้ปรับปรุงหลักสูตรวิชำประวัติ ศำสตร์ วิชำหน้ำที่พลเมืองและศีลธรรม เพื่อให้เด็กรู้จักควำมสำมัคคี ปลูกฝังให้รักชำติ เพรำะมีปัญหำควำมขัดแย้งมำยำวนำน ในกำร ปรับปรุงกฎหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร จึงต้องน�ำแนวทำงของ คสช.ไปเป็นส่วนประกอบสำ�คัญ

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรที่กา�หนด ควรได้พิจารณา

ถึงรำยละเอียดจุดประสงค์ กำรเลือกใช้สื่อกำรสอน จนถึงกำรวัดผล เพื่อให้กำรเรียนกำรสอนเกิดประสิทธิภำพ มิใช่สักแต่เรียนและจด สิ่งที่ไม่ใช่สำระ เช่น วิชำประวัติศำสตร์ ควรท �ำให้เนื้อหำมีชีวิต ชีวำน่ำติดตำมมำกกว่ำกำรท่องจ�ำ นอกจำกนี้ ควรบรรจุศำสตร์พระ รำชำ องค์ควำมรู้ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ระบุว่ำเป็นที่ยอมรับ ในเวทีระดับโลกสอดคล้องกับวำระของโลกคือเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ที่ยั่งยืน ซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำโครงกำรอันเนื่อง มำจำกพระรำชด �ำริและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ที่มีอยู่ ทั่วประเทศและใช้ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.