ปีตินำาพระราชหฤทัย พระบรมฯ ให้จัดอาหารแจก3มือ รับสั่งเป็นแขกของพระองค์ ประเดิม‘ข้าวขาหมตรอกซง’

Daily News Thailand - - การเมือง -

ผองไทยแซ่ซ้องนำ้�พระร�ชหฤทัย สมเด็จพระบรมโอรส�ธริ�ชฯ ถือประช�ชน ที่เดินท�งเข้�ถว�ยสักก�ระพระบรมศพฯ เป็นแขกของพระองค์ รับสั่งกับเจ้�หน้�ที่ จัดอ�ห�รดีแสนอร่อย

พระราชทาน... แสดงความอาลัย..

เจ้�หน้�ทกี่องง�นในพระองค์สมเด็จพระบรม โอรส�ธ ริ �ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร นำ�อ�ห�ร ขนม ผลไม้ และนำ้� ดื่มพระร�ชท�นม�แจกให้กับประช�ชน ที่บริเวณท้องสน�มหลวง กรุงเทพฯ รวมทั้งจัดทีมแพทย์อ�ส�ม�ให้บริก�รด้วย

น�ย ทองลุน สีสุลิด น�ยกรัฐมนตรี ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย ประช�ชนล�ว พร้อมภริย� และ คณะ ม�รว่มลงน�มในสมุดหลวง แสดงคว�มอ�ลยัถว�ยแด่พระบ�ท สมเด็จพระปรมินทรมห�ภมิูพล อดุลยเดช ณ ศ�ล�ว�่ก�รพระ ร�ชวัง ในพระบรมมห�ร�ชวัง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.