เด้ง5เสือโรงพักโคกคราม ผบ.ตร.เซ็นคำาสั่ง พิษทหารจับบ่อน

Daily News Thailand - - การเมือง -

ผบ.ตร.เซ็นคำ�สงั่เด้ง 5 เสือโรง พักโคกคร�มเข้�กรุ ศปก.ตร. โดย ข�ดจ�กตำ�แหน่งเดิม พร้อมตั้ง กรรมก�รสอบสวน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.