วันสหประชาชาติ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ถือเป็นวันสหประชาชาติ ก็เพื่อระลึกถึงและเฉลิมฉลองให้แก่การ ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน เพื่อ กำาเนิดขององค์การสหประชาชาติ เสริมสร้างสันติภาพ และความมั่นคงให้เกิดขึ้น กำาหนดให้เป็นวันธงชาติสวีเดน สันติภาพของโลก ส่วนประเทศสวีเดนได้ 1. เพื่อรักษา

2. เพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยวางอยู่บน รากฐานแห่งความเสมอภาค ความยุติธรรม ศักดิ์ศรีของมนุษย์

3. เพื่อแก้ไขปัญหาอาณานิคม และสนับสนุนให้ดินแดนอาณานิคมมีเอกราชและ อธิปไตย 4. เพื่อสร้างดุลแห่งการพึ่งพาอาศัยกัน และรักษาผลประโยชน์ชาติในกรณีที่เกิด ปัญหาระหว่างประเทศ 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือและประสานงานของชาติต่าง สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ๆ 6. เพื่อพัฒนา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.