จำ�น�ำข �้ว

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

โอดเห็นใจ “ปู” ตกเป็นผู้ถูกกระทำ�ในเงื้อม มือรปห.เชื่อก�รยึดทรัพย์ “ปู” สร้�งคว�มขัด แย้งในสังคม ด้�น “บุญทรง” เล็งยื่นอุทธรณ์ ศ�ลปกครอง หลังถูกร้องเรียกค่�เสียห�ย ยัน ฟ้องกลับแพ่ง–อ�ญ�ผเกีู่้ยวข้องทั้งหมด เพื่อ คว�มเป็นธรรม ขณะที่ “ประยงค์” เผย เรียก ค่�เสียห�ยจนท.รัฐเอี่ยวจำ�น�ำข �้วเพิ่ม 986 คดี ยำ้� ป.ป.ท.มีมติสั่งไต่สวนแล้ว 125 คดี ยันฝ่�ย บริห�รแทรกแซงกระบวนก�รสอบสวนไม่ได้ ส่วน “กรธ.” นัดกกต.คุยร�ยละเอียดร่�ง พ.ร.ป.พรรคก�รเมือง 25 ต.ค.นี้ ยันยังไม่มี แนวคิดเซตซีโร่กกต. “สมบัติ” เตือน องค์กร อิสระห้�มถูกครอบงำ� แนะจับต� “กรธ.สนช.” กำ�หนดทิศท�ง ก.ม.ลูก ด้�น “บิ๊กตู่” กล่�วปร�ศรัยเนื่องในวันสหประช�ช�ต ิ ผู้นำ� อย่�งแท้จริง ยำ้�คว�มมุ่งมั่นไทยที่จะมีบทบ�ท นำ�ท ี่แข็งขัน และเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รขับ เคลื่อนสหประช�ช�ต ิ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.