จิตประภัสสร

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ขอคารวะและชื่นชมจิตอาสา บรรดา ผู้ทา�ประโยชน์ ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมแสดง ความอาลัย ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง ทุกกิจกรรม ตั้งแต่เก็บ ขยะ ทา�ความสะอาด จนถึงการใช้พาหนะส่วน ตัวรับส่งคนทั่วโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน

คือความดีงามในจิตใจของคนไทย ซึ่ง แสดงว่าคนส่วนใหญ่มีพื้นฐานอันดีงาม ส่วน ที่ดูไม่พึงประสงค์เจือปน คงเป็นเพียงเงามัว ความเห็นแก่ตัวชั่วคราว เมื่ออยู่ในอารมณ์ชั่ว วูบ ที่เกาะเกี่ยวกับความโลภ โกรธ หลง ขาดสติ

ปัญหาคือ สภาพแวดล้อมที่เสือกไส ให้คนเฉไปสู่ทางร้ายมีทั่วไป จึงต้องมีกลไก พัฒนาให้มีสติกา�กับเพื่อรับมือกับมารร้ายใน อารมณ์

การปลูกฝังสร้างสิ่งที่ดีในจิตใจ ทราบ กันว่าต้องทำาแต่เด็ก ซึ่งกว่าจะเริ่มพัฒนาก็ ต้องรอเข้าสู่ระบบการศึกษา ที่โตมาแล้วระดับ หนึ่ง มีเพียง “เสถียรธรรมสถาน” สถานปฏิบัติ ธรรม แหล่งเผยแพร่ธรรมะ ที่มีแนวทางพัฒนา คุณภาพชีวิตชุมชนด้วยหลักพุทธธรรม ที่ทำา โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ส่งเสริมให้พ่อแม่ ได้ศึกษา ปฏิบัติ แบ่งปัน ประสบการณ์ ใช้พุทธิวิธีในการครองชีวิต ครอบครัว เพื่อให้กำาเนิดลูกอย่างมีจิตประภัสสร สร้างวงศาคณาญาติให้พ่อแม่มีที่ปรึกษาระยะ ยาวในการครองชีวิตครอบครัวและกำาเนิด ชีวิตลูกอย่างมีจิตประภัสสร

ประภัสสร คือความผ่องใส บริสุทธ์ิ เหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ประธานเสถียรธรรมสถาน อธิบาย ความจากคำาสอนของท่านพุทธทาส ว่า จิตเดิม แท้ประภัสสร กิเลสจรมาภายหลัง ถ้าพัฒนาให้ มีสติปัญญา จะนำาพาไปสู่การพ้นทุกข์ได้ ฉะนั้น การได้คนดี ต้องสร้างสรรค์ตั้งแต่ในครรภ์ เริ่ม จากการเตรียมพ่อแม่ให้มีความพร้อมทางจิตใจ ตั้งแต่เป็นคู่สมรส จนถึงการเชิญผู้มีบุญมาเกิด หรือเริ่มการตั้งครรภ์จนถึงวันคลอด

โครงการนี้ทำามาแล้ว 12 ปี มีผู้เข้าร่วม โครงการรวม150 รุ่ น รับเดือนละรุ่น พบปะเสวนา เดือนละครั้ง โดยให้มากันทั้งพ่อและแม่ แม่ชี ศันสนีย์จะบรรยายให้ความรู้ด้วยหลักธรรม สอน “ปฏิจจสมุปบาท” ทำาเรื่องยากให้เข้าใจง่ายและ สนุก สนทนาประเด็นที่ก่อความไม่สบายใจใน ครอบครัว เพื่อวิเคราะห์ทุกข์และหนทางพ้น ทุกข์ เปลี่ยนทิฏฐิจากการอยากได้ลูกดี่ เป็นความ คิดจะเป็นแม่ที่ดี ปิดประตูแห่งความเห็นแก่ตัว อธิษฐานจิตต่อพระบรมสารีริกธาตุ เป็นแม่ที่ดี ด้วยการมีจิตประภัสสร ตั้งใจรักษากาย วาจา ใจ ไม่ให้ขุ่นมัวตลอดการตั้งครรภ์ โดยพ่อจะต้องมี ส่วนร่วมสำาคัญให้แม่มีชีวิตประจำาวันที่ไม่ขุ่นมัว

แม่ชีบอกว่า ผลที่ได้ คือเด็กที่เกิดจะ เลี้ยงง่าย มีท่าทีจดจำาหรือรับรู้ ตอบสนองใน เสียงที่เคยบรรยายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โครงการนี้ ยังได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ในการศึกษาวิจัย การดูแลสุขภาพ สตรีตั้งครรภ์ โดยการสัมมนาทุกรอบเดือน สถานพยาบาลในเครือข่ายได้ถ่ายทอดให้หญิง ตั้งครรภ์ได้เข้าร่วมด้วย

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังสร้าง ลักษณะนิสัยใฝ่บุญในเรื่องใกล้ตัว เช่น พาลูกใน ครรภ์สวดมนต์ ตื่นขึ้นมา ให้หยอดเหรียญใน กระปุกออมสิน เพื่อนำาเงินไปทำาบุญ คล้ายกับ การตักบาตรทุกเช้าที่หลายคนไม่สะดวกที่จะทำา

โครงการจิตประภัสสร เป็นการ พัฒนามนุษย์เชิงรุก ตั้งแต่เตรียมตัวให้คน ดีมาเกิด อิงความเชื่อว่า แท้จริงผู้มาเกิด เป็นฝ่ายเลือกจะปฏิสนธิในมารดาผู้ใด มีการ วิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่า การสร้างสรรค์ ให้เกิดความคิด จิตใจที่ดี ในระหว่างตั้ง ครรภ์จะได้ลูกที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

เสถียรธรรมสถาน มีโครงการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาคนอีกระดับ ในนามสตรีคือสติ ที่ถอดความรู้ จากการทำางานด้านสตรีร่วมกับ ภาครัฐ ธุรกิจและสังคม ตลอด 3 ทศวรรษ มา ถ่ายทอดสร้างวิถีชีวิตแห่งสติ ส่งเสริมให้สตรี มีภาวะผู้นำาความสุขอย่างมีสติปัญญา ทั้งใน ชีวิตครอบครัวและการงาน ซึ่งไม่ใช่การหนี โ โลก ไม่ต้องออกจากครอบครัว แต่อยู่กับ ครอบครัวอย่างมีสติ ปฏิบัติงานมีตำาแหน่ง หน้าที่ได้ด้วยความสุขและรู้จักการจัดการ ความเครียด โดยขณะนี้มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 1,000 คน จาก 400 องค์กร ตั้งแต่ผู้บริหาร ระดับสูง เจ้าของกิจการ จนถึงผู้ปฏิบัติงาน

ล่าสุด เสถียรธรรมสถาน ได้เริ่มก่อ สร้างอาคารธรรมศรม เป็นที่พัก สำาหรับผู้ปฏิบัติ ธรรมทุกวัย ตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ แม่ลูกอ่อน ผู้ ป่วย คนชรา ตลอดจนผู้ร่วมการเยียวยาร่างกาย และจิตใจทุกช่วงวัย โดยผู้สนใจพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เสถียรธรรมสถาน ถนนวัชรพล รามอินทรา หรือที่ www.sdsweb.org

ช่วยกันสร้างมนุษย์จิตอาสาที่ควรแก่ การคารวะและชื่นชมให้เต็มล้นสังคมไทย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.