โครงก�รนี้เกิดขึ้นในปี 2534 เนื่องม�จ�กธ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดอุดรธ�น ี (ในขณะนั้น) ได้ขอรับ พระร�ชท�นให้มีก�รก่อสร้�งอ่�งเก็บกักน้ำ�ห้วยน้ำ�บอง ขึ้น ในพื้นที่บ้�นต�ดไฮ หมู่ 5 ตำ�บลโคกม่วง อำ�เภอ โนนสัง จังหวัดอุดรธ�นี (ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำ�ภ)ูธ เพื่

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

(ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลา�ภู) เพื่อให้เป็นแหล่งนา้�สา�หรับ ประชาชน แหล่งประมง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ต่อมาเมื่อ วันที่4 พฤศจิกายน2535 สา�นักราชเลขาธิการ ได้แจ้งว่า พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนา้�ห้วยนา้�บองไว้เป็นโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด �าริ และมีพระราชด�ารัสความว่า “เป็น โครงการที่ดีมาก สมควรสนับสนุน แต่ต้องไม่มีปัญหาเรื่องที่ดิน”

ส�าหรับวัตถุประสงค์ของโครงการอ่างเก็บน้�าห้วยน้�าบอง เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บนา้� สนับสนุนการเกษตรกรรม และการ อุปโภค-บริโภค เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้า� ชนิดต่าง ๆ ช่วยเสริมอาชีพของราษฎรให้มี รายได้จากการท า�ประมง เป็นสถานที่สา�หรับ การท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ช่วยให้ พื้นที่อุทยานฯ เกิดความชุ่มชื้น เป็นแหล่ง อาหารสัตว์ป่า บรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่ ด้านท้ายโครงการฯ โดยเริ่มด �าเนินการ ก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554–2558 เป็นต้นมา

นายภดินทร์ รูปไธสง ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 5 กล่าวว่า กรมชลประทานได้ด า�เนินการ ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนา้�ห้วยนา้�บอง พร้อมระบบส่งนา้� ขนาดสัน ท า� นบดินกว้าง 8.0 เมตร ยาว 215 เมตร สูง 18.00 เมตร ขนาดความ จุอ่างเก็บนา้� 20.80 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการด า�เนินงาน ก่อสร้างประมาณ 4 ปี โดยมีพื้นที่ในการดา�เนินการก่อสร้างอ่างเก็บ นา้�ห้วยนา้�บอง จา�นวน 3,677 ไร่ เมื่อการก่อสร้างโครงการเสร็จสิ้น ส สมบูรณ์แล้ว ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่บ้านตาดไฮ ต �า บลโคกม่วง อ�าเภอโนนสัง จ�านวน 200 ครัวเรือน มีน้�าไว้ใช้เพื่อการอุปโภค- บริโภค และการเกษตร และมีพื้นที่รับประโยชน์ จ า�นวน 12,000 ไร่ รวมทั้งลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่บ้านตาดไฮและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรสามารถท �าการเกษตรได้อย่างต่อ เ เนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์น้�า ท า�ให้ราษฎรมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นชี นอกจากนี้ยังมีน้า�เพื่อสร้างความชุ่มชื้น และมีระดับน้�าใต้ดินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะท�าให้ระบบนิเวศมีความอุดม สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

นายสุนทรุ เห็มทอง อายุ ุ 72 ปี ชาวบ้าน บ้านตาดไฮ กล่าว ว่า มีความปลาบปลื้มปีติยินดี เป็นอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อประชาชนชาวต�าบลตาด ไฮไ ในการพัฒนาแหล่งน้�าให้ ประชาชนมีน้�าใช้อย่างเพียง พอตลอดปี ซึ่งก่อนหน้านี้ชาว บ้านตาดไฮและบริเวณใกล้ เคี เคียงประสบปัญหาความแห้งแล้ง ไม่มีน้�าประกอบอาชีพการ เก เกษตรกรรมในการท�าไร่ทานาและใช้ในครัวเรือน� เมื่อมีน้�า ป ประชาชนก็มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกคนต่างส�านึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชที่พระองค์ทรงเห็นความทุกข์ยากล�าบากของพสกนิกร แ แล้วเข้าใจและให้ความช่วยเหลือทันทีด้วยการรับเอาโครงการอ่าง เก็ เก็บนา้�ห้วยนา้�บอง เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดา�ริ เพื่อประโยชน์ของพสกนิกรของพระองค์เพ

บัดนี้ เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตได้นา�มาซึ่งความเศร้าโศก เสียใจของประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้เสี ชาวบ้านบ้านตาด ไฮก็เสียใจมากไม่แพ้กัน และจากนี้ต่อไปขอยืนยันว่าทุกคนจะร่วม กับลูกหลานและชุมชนเพื่อร่วมมือร่วมใจกันปกป้องรักษาโครงการ ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนา้�ห้วยนา้�บอง และพื้นแผ่นดินแห่งนี้ ให้ เป็นดินแดนที่มีแต่ความสุข และอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นมรดกแก่ ลูกหลานในการด �า รงชีวิตตลอดไป และขอแสดงความอาลัยด้วย หัวใจและด้วยสา�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “พ่อของแผ่นดิน” ตลอดไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.