พระบรมฯ

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

พระราชทาน3 เวลา ประเดิมข้าวขาหมูตรอกซุง เป็นเมนูแรกอย่างเป็นทางการ ขณะที่พระเทพฯ พระราชทานลองกองให้ที่ 3 จุด พระองค์โสมฯ ทรงทอดไก่1,300 กก. ประทานพสกนิกรพร้อม ประทานก�าลังใจให้คนไทย “แล้วทุกอย่าง จะผ่านพ้นไปด้วยดี” ด้านประธานาธิบดี สาธารณรัฐสิงคโปร์และนายกรัฐมนตรีสปป.ลาว เดินทางมาวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระ บรมศพฯ “ประยุทธ์” เผยเวทียูเอ็นยกย่อง “ในหลวง” ทรงเป็นจอมราชาที่ทรงเป็นผู้น�า อย่างแท้จริง ส�านักพระราชวังแจ้ง 29 ต.ค. เป็นต้นไปไม่มีการลงนามแสดงความอาลัยแต่มี พระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายราชสักการะ พระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระ ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.