Daily News Thailand - - การเมือง -

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยรำช สมบัติ ประเทศไทยใน ช่วง 70 ปีแห่งรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 มี เหตุกำรณ์สำ�คญั ๆ เกิดขึ้นมำกมำย พระชนมพรรษำ 6 รอบ” ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมำคม องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ ได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยเหรียญ Tele Food พ.ศ.2547 “พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมี เสด็จออกมหำสมำคม โครงกำรรถไฟฟ้ำ โครงกำร มหำนครสำยเฉลิมรัชมงคล รถไฟฟ้ำใต้ดินสำยแรกของประเทศไทย

พ.ศ.2549 พระรำชพิธี ฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี โดยในหลวงรัชกำลที่ 9 นับเป็นพระ มหำกษัตริย์ที่ทรงครองรำชย์ยำวนำนที่สุดในโลก แต่เพื่อให้ได้เสรีภำพในกำร เท่ำนั้น นำยโคฟี อันนัน ทูลเกล้ำฯ ถวำยรำงวัล เกียรติยศควำมส�ำเร็จสูงสุดด้ำนกำรพัฒนำมนุษย์ โดยรัชกำลที่ 9 นับเป็นพระมหำกษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับรำงวัลนี้ พ.ศ.2550 เกรียน” เห็นต่ำง” “ด่ำ” สนุกปำก ทรงพระเจริญ“ พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ80 พรรษำ 5 ธ.ค. 2550 พ.ศ.2551 สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิ วัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ เสด็จสวรรคต

พ.ศ.2553 เสด็จพระรำชดำ�เนินโดยเรือ พระที่นั่ง ทรงเปิดโครงกำรประตูระบำยน้� ำ คลองลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร และทรงเปิดสะพำนภูมิพล 1 สะพำนภูมิพล 2 (สะพำนวงแหวนอุตสำหกรรม)

พ.ศ.2554 เฉลิมพระชนมพรรษำ7 รอบ พ.ศ.2559 พระรำชพิธีมหำมงคล พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศร รำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร เสด็จ สวรรคต ไทยยำมนี้ “สีดำ�แห่งอำลัย” ปรำกฏทุกหนแห่ง น้อมแสดงควำมอำลัย ’พระผู้เสด็จสู่สวรรคำลัย“.. ที่ ’ทรงสถิตนิรันดร์ในดวงใจไทยทุกดวง“.

“กำร “ข้อ “เกิดไม่ทันช่วงที่ทรงมีพระรำชกรณียกิจ มำกมำย” รัฐบำลต้องเดินยุทธ ศำสตร์กำรสื่อสำรดี ๆ เพรำะ เวลำนี้แหละกำ�ลังเหมำะสม.

ทรงลง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.