คำ�ไหน-ค ำ�นั้น

Daily News Thailand - - การเมือง - “เขื่อนขันธ์”

“พล.อ.ประยุทธ์ รัฐมนตรี หัวหน้ำ คสช. อย่ำง ยึดมั่นในสัจวำจำ “โรดแม็พ” ลุงตู่” สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระองค์ใหม่จะทรงลงพระ ปรมำภิไธย ภำยในกรอบเวลำที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้ “นำยกฯ “นำยวิษณุ เครืองำม” รองนำยกรัฐมนตรี ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับกำรบังคับใช้รัฐธรรมนูญนั้น “ขอยำ้�ว่ำเป็นไป ตำมโรดแม็พทุกประกำร ไม่มีอะไรล่ำช้ำ แม้ว่ำกำรประกำศบังคับ ใช้รัฐธรรมนูญจะล่ำช้ำกว่ำที่คิดไว้ตอนแรกสักระยะหนึ่ง เพรำะว่ำหลำยอย่ำง ทำง กรธ.สำมำรถร่ำงกฎหมำยลูกได้อยู่แล้ว เพรำะเมื่อถึงตอนนั้นกฎหมำยลูกบำงฉบับอำจจะเสร็จ แล้วก็ได้ รัฐบำลตั้งใจจะน�ำร่ำงรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้ำฯ วัน กำ�หนดไว้ 90 ผู้นำ�รฐับำลที่มีวำระซ่อนเร้น ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ วัน จันทร์โอชำ” นำยก พูดอย่ำงทำ� พระมหำกษัตริย์ทรงมีเวลำพิจำรณำตำมที่ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร พระองค์ท่ำนจะลงพระปรมำภิไธยเอง หลังจำกที่พระองค์ทรงได้ขึ้นครองรำชย์ ส่วนเวลำเมื่อใดนั้นไม่ทรำบ” ไม่ว่ำจะเป็นห้วงเวลำไหน ไม่สืบทอดอำ�นำจ ดูอย่ำง “พล.อ. ประยุทธ์” แล้วมีชำวบ้ำนเรียกร้องให้อยู่นำน ๆ “โรดแม็พ” กระทบพระรำชพิธีที่มีควำมส ำ�คัญ แสดงว่ำไม่รู้จักกำลเทศะ ต้องท�ำให้งำนส่ง “พ่อหลวง” สู่สรวง สวรรค์ เป็นไปด้วยควำมสมบูรณ์มำกที่สุด ให้ ไม่ทำ�แบบ สุกเอำเผำกิน วันนี้เมื่อเรำก �ำลังจัดท�ำรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง “นำยทวีศักดิ์ สูทกวำทิน” รอง ประธำน กมธ. สำมัญพิจำรณำศึกษำ เสนอแนะ และรวบรวม ควำมเห็นเพื่อกำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญของ สนช. ถึงแนวทำงกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ร่ำงกฎหมำยลูก ข้อคิดเห็นร่วมกัน 14 พฤศจิกำยน ที่รัฐสภำ กำรพิจำรณำกฎหมำยต้องระดมควำม เห็นอย่ำงกว้ำงขวำง มำชี้แจงเจตนำรมณ์ของกำรจัดท�ำ แลกเปลี่ยนซักถำม กำรสัมมนำครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ ซึ่งถือเป็นวงจรอุบำทว์ทำงกำรเมืองไทย “พล.อ.ประยุทธ์” ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จะดูสถำนกำรณ์ในช่วงเปลี่ยนผ่ำน รัฐบำลในอดีตไปตั้งกองกำ�ลัง พิเศษขึ้นมำ ยังมี คนบำงกลุ่ม ต้องกำรสร้ำงควำมขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับสถำบัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.