ต้องคำ�นึงถึงกำลเทศะ

Daily News Thailand - - การเมือง -

ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรด ำ�เนินนโยบำย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.