สธ.จัดกิจกรรมถวายพ่อหลวง

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่กระทรวงสาธารณ สุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณ สุข นา�ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กระทรวง สาธารณสุข บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ทา�ดีที่สุดถวาย เป็นพระราชกุศล” ที่กระทรวงสาธารณสุขให้ หน่วยงานในสังกัดจัดขึ้น เพื่อเปลี่ยนความ โทมนัสให้เป็นพลังความดี โดยจะมีการหมุน เวียนไปตามกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนประชาชน และบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคโลหิตในทุกวัน ที่ 13 ของเดือนที่โรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่ง จนถึงวันที่ 5 ธ.ค.นี้ นอกจากนี้กิจกรรมการ ท �าดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล ที่กระทรวง สาธารณสุขก�าหนดขึ้นยังมีอีกหลายกิจกรรม อาทิ การท �าบุญถวายเป็นพระราชกุศล การ อุปสมบทหมู่ บริจาคอวัยวะ การจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการแพทย์ การจัด กิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสืบสานพระราชปณิธานและโครงการ พระราชดา�ริต่าง ๆ เช่น การออกหน่วยแพทย์ และทันตกรรมเคลื่อนที่ เป็นต้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.