5ผนำ�ศ�สน�ร ่วมสวด นอมรำ�ลกึ ถว�ยเป็นพระร�ชกุศล พรัฐระบเม�ลรุเตมรี�ยศมต้3แนองสวมทพ�งระก่เกีอสยร้ร�ติง

Daily News Thailand - - การเมือง -

น้อมรำ�ลกึพระมห�กรุณ�ธคุิณ พระ บ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล อดุลยเดช 5 ผู้นำ�ศ�สน� สวดมนต์ภ�วน� ถว�ยเป็นพระร�ช

สิริวัฒนา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ

เสด็จพร้อมพระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�พชัรกิติย�ภ� ทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบ�ทสมเด็จ พระปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมห�ปร�ส�ทฯ

เสด็จเป็นก�รส่วนพระองค์ ทรงทอดไก่ประท�นให้พสก นิกรที่ม�ลงน�มแสดงคว�มอ�ลยั ที่รถเคลื่อนที่ของมูลนิธิอ�ส�เพื่อน พึ่ง(ภ�ฯ)ย�มย�ก สภ�ก�ช�ดไทย หน้�กรมศิลป�กร ถนนหน้�พระธ�ตุ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.