ธ.โลกขึน3ขนทำ�ธ รุกิจไทย 5ด้�นช่วยนักลงทุนคล่องตัว สมคิดลุยแก้ต่อเรียกเชื่อมั่น

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 26 ต.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.5300 37.3403 41.0912 32.9540 4.3825 7.8038 24.7155 21,000.00 1,275.11 1,275.11 35.2500 38.7838 44.3513 34.8330 4.6238 8.6925 25.5133 21,100.00 1,275.24 1,275.24 20,618.00 21,100.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.96 25.58 25.85 23.34 24.59

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.