5ผู้นา�ศาสนา

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

กุศล ด้านรัฐบาลสั่งทุกภาคส่วนวางแผนรับคลื่น มหาชน กราบสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท วันแรก 29 ต.ค. คาดยอดสูง 1 หมื่นคนต่อวัน ปัดข่าวลือก�าหนดวันปิด สักการะพระบรมศพ ย า้�สร้างพระเมรุมาศ ยึดสม พระเกียรติ ปลื้มปีติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ หน่วยทหารมหาดเล็กฯ นา�อาหาร พระราชทาน พสกนิกร เป็นวันที่ 2 ขณะที่ “ฟ้าหญิงจุฬา ภรณ์-พระองค์โสมฯ” ประทานอาหารพสกนิกร เช่นกัน ส่วนพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ ทรงบา�เพ็ญพระราช กุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.