หลวงปู่เทสก์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่ได้เฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด ส่วนที่เชียงใหม่ น้อมน �าโครงการตามแนวพระราชด �าริ 4,447 โครงการมาจัดนิทรรศการเผยแพร่พระ เกียรติคุณ และน้อมร า�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้านพิษณุโลก เชิดชูพระอัจฉริยภาพ “ใน หลวง” สร้างเขื่อนนเรศวรแก้ปัญหาน้�าท่วม ซา้�ซาก ขณะที่เจ้าคณะจังหวัดเมืองคอนนา�พระ ภิกษุ-สามเณร ร่วมลงแขกด�านากับชาวบ้าน สืบสานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เด็ก นักเรียนกรุงเก่ากวาดถนน-เก็บขยะ ท า�ความ ดีถวายพ่อหลวง มท.สรุปยอดประชาชนต่าง จังหวัดลงนามแสดงความไว้อาลัย 3,412,418 คน คลื่นประชาชนหลั่งไหลแลกเหรียญ กษาปณ์-ธนบัตรที่ระลึก อย่างล้นทะลัก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.