ไขกอ๊กไมร ว่มทีม‘อัศวิน’ ลืที่ปอรึหึ่กงษาขัด-แย้บิ๊กงข-อึรกด.อัโยดธาใจยื่กานรลาทำาองาอก น ป้ายในความมืด

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ป้ายรถเมล์ที่เป็นเต็นท์ผ้าใบชั่วคราว บริเวณถนนกำาแพงเพชร 2 ตรงข้าม บ้านพักการรถไฟ กม.11 มืดจนแทบจะมองไม่เห็นแม้แต่ ป้ายรถเมล์ ชาวบ้านที่รอรถทุกวันกลัวกันมาก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.