มาเป็นหลักในการดำาเนินชีวิต

Daily News Thailand - - บันเทิง -

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ เบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร “พ่อแผ่นดิน รัชกาลที่ 9” โดยสถานี โทรทัศน์ดิจิตอลช่อง โมโน ทเวนตี้ไนน์ (MONO29) พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.