ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำ�นกัง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศ ยั ได้ ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ส่ง เสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำาบล (ศส.ปชต.) ทุกตำาบล จำ�นวน 7,428 ศูนย์ ซึ่งที่ผ่�นม� กกต.ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองสอดแทรกความรู้ ผ่�นกิจกรรมในวิถีชีวิต ประจำ�วนั และพัฒน�ขย�ยเครือข่�ยพลเมืองที่มีคุณภ�พ โดยมีกรรมการ ศส.ปชต. จำานวน 74,280 คน โดยบุคล�กรเหล่�นจะี้ได้รับก�รพัฒน�ให้ เป็นผู้จัดการหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ ที่มีคุณภาพ หน่วยละ 1 คน ใน 96,000 หน่วย รวมกว่� 104,000 คน ที่ได้ตั้งเป้�หม�ยไว้ กกต.จึงได้จัดทำาร่างระเบียบดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ก�รขับเคลื่อนกิจกรรมของ ศส.ปชต. เป็น ไปอย่�งมีประสิทธิภ�พเพิ่มม�กยิ่งขึ้น

ด้�น นายประวิช รัตนเพียร กกต.ด้านกิจการการมีส่วนร่วม กล่�วภ�ยหลังเป็น ประธานการประชุมเพื่อหารือและรับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะ กรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับองค์การเอกชน และร่างระเบียบสำานักงาน กกต.ว่าด้วย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำาบล .. ว่� มุ่งหวังให้เครือข่ายองค์การเอกชน เข้ามาเป็นกลไกช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กกต. ในภ�รกิจก�รช่วยเหลือตรวจสอบก�ร เลือกตั้งเมื่อมีก�รเลือกตั้งทุกระดับ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.