ม.44เซตซีโร่สั��ารถร่วมขสมก. เปิดประมลนา�ร่องสาย113,115

Daily News Thailand - - นวัตกรรมขนส่ง -

ดูรถจักรไอน้ำ�... นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมระบบราง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงาน “รถจักรไอน้ำา” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และร่วมรำาลึก ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ต.ค. ที่ผ่านมา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.