Ň องค์ภาเสด็จพิธีพระบรมศพ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อเวลา 06.53 น. วันที่ 27 ต.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ม.ร.ว.จักร รถ จิตรพงศ์ เป็นผู้แทนพระองค์ บำาเพ็ญพระ ราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ ถวายสำารับภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารและวัด จักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารที่สวดพระ อภิธรรมมาตั้งแต่คำ่าวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราช วัง ซึ่งดำาเนินมาเป็นวันที่สิบสี่ ต่อมาเวลา 11.00 น. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นประธาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวร นิเวศราชวรวิหารและวัดอนงคารามวรวิหาร

จากนั้นเวลา 12.07 น. พระเจ้าหลาน เธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จยังพระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังทรง บำาเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้า พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียน บูชาพระพุทธรูปประจำาพระชนมวารเป็น พระพุทธรูปประทับยืนแบบสมภังค์แสดงปาง ห้ามญาติหรืออภัยมุทราด้วยพระหัตถ์ขวาเพียง ข้างเดียวที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหา เศวตฉัตรพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดบวรนิเวศ ราชวรวิหารและวัดอนงคารามวรวิหารสวด พระอภิธรรม จบแล้วเสด็จกลับ ต่อมาเวลา 15.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำาเพ็ญพระกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงตั้งโครงการนวัตกรรมแก้ปัญหาโรคเอ๋อและ ภาวะขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ที่เน้นการมีส่วน ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาอย่าง จริงจัง โดยได้เพิ่มสารไอโอดีนในระบบห่วงโซ่ อาหารและผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมให้ ชาวบ้านปลูกผักและเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีน โดยใช้วิธีการฉีดพ่นสารละลายโปรแตสเซียมไอ โอเดทในผักท้องถิ่น เช่น ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักกาดหอม คะน้า ต้นหอม กะเพรา สะระแหน่ โหระพา และเลี้ยงไก่ไข่ด้วยอาหารที่ผสมสาร โปแตสเซียมไอโอเดทที่มีความเข้มข้นสูง จะ ทำาให้ได้ไข่ไก่ที่มีไอโอดีนเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการ แปรรูปปลาเป็นปลาร้าที่เสริมไอโอดีน นอกจาก นี้ สิ่งที่เป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือ พฤติกรรม การบริโภคของคนในชุมชนเปลี่ยนไป หันมาบริ โภคอาหารที่ปลูกเอง เลี้ยงเองตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ปัจจุบันกรมวิทย์ฯ มีกิจกรรมที่อยู่ใน (ร่าง) แผนการดำาเนินงานโครงการควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พ.ศ. 2560-2564 ได้แก่ ความร่วมมือการศึกษาวิจัยและการเฝ้า ระวังต่าง ๆ โดยตรวจระดับไอโอดีนในเกลือเสริม ไอโอดีน และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำาหน่ายใน ประเทศ และมีความร่วมมือในการจัดทำาแผน ทดสอบความชำานาญการตรวจระดับไอโอดีนใน ปัสสาวะ” นพ.สุขุม กล่าว. อัมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงพระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลาน เธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ บำาเพ็ญพระ ราชกุศลปัณรสมวารพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีพระบรม วงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะ ตุลาการ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติ และ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าละอองธุลีพระบาท เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบ ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชาวพนักงาน ประโคมมโหระทึก สังข์ แตรฝรั่ง แตรงอน ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ถวายความเคารพ แตรวง บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรง จุดเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้า พระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูป สวด พระพุทธมนต์ จบ ถวายอนุโมทนา เจ้า พนักงานนิมนต์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถวาย พระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยัง อาสนะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จ พระราชาคณะถวายศีล ต่อมาสมเด็จพระพุฒา จารย์ถวายพระธรรมเทศนา และพระ4 รูปสวด ธรรมคาถา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม บูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนา จากนั้น เวลา 18.30 น. พระราชพิธีดังกล่าวจึงเสร็จสิ้น พรรณวดี เสด็จออกทางประตูเทวาพิทักษ์เพื่อ ประทานอาหารแก่ประชาชน เมนูประกอบด้วย ข้าวเหนียวหมูและไก่ทอด 500 ชุด บะหมี่ หมูแดง 500 ชุด ผัดไทย 500 ชุด ขนม 500 ชุด และโดนัทอีก 1,000 ชุด โดยขณะที่ทูลกระ หม่อมฯประทานอยู่นั้นประชาชนต่างก็เปล่งเสียง ว่า “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง ทูลกระหม่อมฯ จึงตรัสกลับไปว่าช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะ ก่อนจะเสด็จเข้าไปทางประตูเดิม แสดงความอาลัยเวลา 15.40 น. สำานัก พระราชวังแจ้งสรุปประชาชนที่มาร่วมลงนาม ในวันที่ 27 ต.ค. จำานวน 36,445 คน รวม ประชาชนที่มาสักการะและลงนามสมุดหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2559 รวมทั้งสิ้น 431,066 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำาเพ็ญ พระราชกุศล 1,282,210 บาท รวมยอดเงินที่ ประชาชนถวายทั้งสิ้น 9,934,259.25 บาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.