Ň พระราชทานหนังสืออนุสรณ์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

อนึ่ง ในการพระราชพิธีในการพระราช พิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำานักราชเลขาธิการจัดพิมพ์หนังสือ “การ ประดิษฐานพระบรมโกศ” หนังสือ “พระเจ้า อยู่หัวแห่งประเทศไทยทรงครองราชย์ครบหมื่น วัน (ทศพิธราชธรรม ภาษาไทย-อังกฤษฝรั่งเศส) และภาพพระบรมโกศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ขนาดโปสต์การ์ดพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วม พระราชพิธีเพื่อเป็นอนุสรณ์วิทยาทาน

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ที่เริ่มเก็บเกี่ยว ผลผลิตจากนาข้าวกำาลังประสบกับปัญหาราคา ข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวนาปีตกต่ำา โรงสีข้าวรับ ซื้อเพียงกิโลกรัมละ 6 บาท บางแห่งรับซื้อต่ำาสุด เพียงกิโลกรัมละ 5 บาทเศษ อ้างว่าต้องหักค่า ความชื้นค่าสิ่งเจือปนออกด้วย โดยนายสุริยา เพชร วิเศษ อายุ 50 ปี ชาวนาปลูกข้าวนาปีรายหนึ่ง ใน ต.ชีวาน อ.พิมาย กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เริ่ม ลงมือเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีนำาข้าวไปขายให้ กับโรงสีข้าว แต่เนื่องจากราคาข้าวตกต่ำาอย่างมาก ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวกลับสูงขึ้น แล้วยัง จะต้องจ่ายค่ารถเกี่ยวอีกไร่ละ 500 บาท ค่าจ้าง วานเพื่อนบ้านให้ออกมาช่วยขนข้าวอีกในวันเก็บ เกี่ยวอีกวันละ 300 บาท ทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่าย หมดทำาให้มีรายจ่ายมากขึ้นแต่ราคาข้าวกลับถูก ที่สุดในรอบหลายปี

“เพื่อนเกษตรกรบางรายได้นำาข้าวไป ขายให้โรงสีก่อนแล้วขายได้เพียงราคากิโลกรัม ละ 6 บาท จากในปีที่ผ่านมาราคา 9-12 บาท ถือว่าเป็นราคาที่ตำ่าสุดในรอบหลายปี ขณะที่ โรงสีบางแห่งรับซื้อตำ่าสุดเพียงกิโลกรัมละ 5 บาทเศษ ถือว่าเป็นปีที่ชาวนาได้รับผลกระทบ มากที่สุดเพราะค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นแต่ราคา ข้าวกลับลดลง จึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือหาทางแก้ไขให้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.