Ň เพิ่มมื้อเที่ยง-เย็น 6 พันชุด

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เจ้าหน้าที่ในกองงานฯ เผยว่า ในวันที่ 29 ต.ค. นี้ซึ่งเป็นวันเปิดให้ประชาชนเข้าสัก การะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาท ในพระบรมมหาราชวังเป็นวันแรก คาด ว่าจะมีประชาชนเป็นจำานวนมากจึงได้เพิ่ม ปริมาณอาหารให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับ ประชาชนโดยเพิ่มในส่วนของอาหารมื้อกลาง วันและมื้อเย็นรอบละ 5-6 พันชุด ส่วนนำ้าดื่ม ไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากได้เตรียมไว้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ทรงมีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ในกอง งานฯ แยกขยะให้เป็นระเบียบพยายามใช้บรรจุ ภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย ซึ่งปกติทางกองงานฯ ได้ รณรงค์ให้ใช้บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยอยู่แล้วขณะ ที่เมนูอาหารในวันที่ 28 ต.ค. นี้มื้อเช้า ได้แก่ ข้าวเหนียวหมูปิ้งและขนม มื้อกลางวันข้าวเป็ด พะโล้ ก๋วยเตี๋ยวหมี่ปลา มื้อเย็น ผัดไทยศิริวรรณ และผัดไทยลาดพร้าว ทั้งนี้เมนูที่นำามาบริการให้ กับประชาชนยังได้คำานึงถึงพสกนิกรที่เป็นชาว มุสลิมด้วยโดยจะมีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร และเวลาการแจกจ่ายตามความเหมาะสม ทาง ด้านหน่วยแพทย์พระราชทานอาจจะเพิ่มจำานวน แพทย์ให้มากขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ณ หน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่ ในวันที่ 26 ต.ค. นี้ เวลา 07.00-21.00 น. ซึ่งใน ฐานะหัวหน้าแพทย์พระราชฐาน 904 ส่วน กองทัพอากาศได้นำาคณะแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ร่วมออก หน่วยแพทย์พระราชทานในการนี้ด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.