สร้างประตูระบายน้ำาศรีสองรัก แก้ปัญหาน้ำาท่วมภัยแล้ง ให้ อ.เชียงคาน

Daily News Thailand - - เกษตร -

นายณรงค์ ลีนา นนท์ รองอธิบดีกรมชล ประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานเตรียมที่ จะด�าเนินโครงการก่อ สร้างประตูระบายน้�า (ปตร.) ศรีสองรัก กั้น แม่น ้�า เลยที่ อ.เชียงคาน จ.เลย เพื่อบรรเทาปัญหา นา้�หลากและภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจา� ตาม ที่ราษฎรในพื้นที่ อ.เชียงคาน ร้องขอ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.