โรดแม็พดีเศรษฐกิจย่อมดี

Daily News Thailand - - การเมือง -

นับว่าเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งของรัฐบาล คสช. พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ ของไทยให้ขับเคลื่อนเดินหน้าตลอดเวลา เพราะทางธนาคารโลก หรือ เวิลด์แบงก์ ได้ปรับอันดับความสะดวกในการท �าธุรกิจ 2017 ของ ประเทศไทย โดยปรับอันดับขึ้น 3 อันดับ จาก 49 เป็นอันดับที่ 46 จาก 190 ประเทศทั่วโลก โดยไทยเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ทั้งนี้ มาจากผลด้านดีขึ้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ด้านการได้รับ สินเชื่อ ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย

แน่นอนข่าวดีดังกล่าวนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ได้กล่าวว่าผลที่ออกมาเพราะความ มุ่งมั่นที่จะขจัดอุปสรรคและอ�านวยความสะดวกการท �าธุรกิจเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมั่นใจว่าปีหน้าจะดีกว่านี้อย่าง ก้าวกระโดด หากขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยต่อเนื่อง เนื่องจากหลายสิ่งที่ แก้ไขจะไปปรากฏในรอบหน้า ซึ่งผลที่ท �า ให้ประเทศอันดับดีขึ้นนั้นก็ เพราะทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ทั้งรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาค เอกชน รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความสา�คัญในการร่วมมือ กันผลักดันดังกล่าว

แม้ว่าทางธนาคารโลกจะปรับอันดับในการท �า

ธุรกิจของไทยดีขึ้น แต่จากการเปิดเผยของสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย กลับมีความกังวล เนื่องจากการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศยังไม่ขยายตัวเท่าไหร่นัก แต่ก็จะเริ่ม ความชัดเจนในไตรมาสแรกของปี 60 เพราะนักลงทุนรอเศรษฐกิจ โลกที่จะค่อย ๆ ฟื้นตัวในปีหน้า และที่ส�าคัญก็คือการรอดูผลการ เลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เพราะผู้สมัครทั้ง 2 พรรคมีนโยบายเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เพราะเศรษฐกิจของสหรัฐ อเมริกา ค่อนข้างมีผลต่อหลาย ๆ ประเทศในโลก รวมทั้งประเทศไทย ด้วย

การเมืองของประเทศมหาอา�นาจมีผลต่อเศรษฐกิจ

ของโลก เพราะฉะนั้นการเมืองของไทยที่กา�ลังเดินหน้าตามโรดแม็พ อยู่ในเวลานี้ก็ย่อมส่งผลถึงเศรษฐกิจของไทยเช่นกัน เมื่อสองวันที่ ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ย ้�ากับทูตโปแลนด์ที่เข้าพบว่า ขณะนี้ ประเทศไทยก �าลังเดินตามโรดแม็พในการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่ เข้มแข็ง ซึ่งเวลานี้หลายฝ่ายก็ได้จับตาดูว่าสถานการณ์การเมืองจะ เป็นไปตามโรดแม็พหรือไม่ ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามก�าหนดก็ย่อมส่ง ผลถึงสภาวะเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปีหน้าจะไม่มีปัญหาแน่ เพราะ การเมืองกับเศรษฐกิจนั้นต้องเดินหน้าดีไปด้วยกัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.