พระบรมฯทรงห่วงใย คลนมหาชน สั่งเพิ่มอาหารมากขึน วันแรกสักการะพระบรมศพ แพทย์ในพระองค์มาสมทบ ชาวนาดิ้นขายที่ใช้หนี อ้บิมกข้าต่จีวคตัรนมละ.-นหบมื่ขน.

Daily News Thailand - - การเมือง -

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดโอก�ส ให้ประช�ชนมีส่วนร่วมจัดสร้�ง พระเมรุม�ศ พระบ�ทสมเด็จพระ ปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลยเดช ค�ด ใช้พื้นที่กว่�ครึ่ง

ร�ค�ข�้วตกตำ่�ท�ำไปแล้วข�ดทุน ช�วน� ประก�ศข�ยที่ดินใช้หนี้กันเพียบ อุปน�ยก สม�คมช�วน�ฯ ครวญร�ค�ข�้วเหลือ 5,0006,000 บ�ทต่อตัน ที่ผ่�นม�

ถวายสดุดี..

ตัวแทนช�ตสิม�ชกิสมัชช�แห่งสหประช�ช�ตลุิกขึ้นยืนถว�ยสดุดีและเชิดชูพระเกียรติยศ พระบ�ทสมเด็จ พระปรมินทรมห�ภ มิู พลอดุลยเดช ระหว่�งก�รประชุมสมัชช�ฯที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริก� เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 59

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.