Ň มท.จัดเรียงลำ�ดับตัวอักษร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ก �า หนดประชาชนออก เป็น 4 ภาค รวมวันละ 3,000 คน เฉลี่ยจังหวัด ละ 750 คน เรียงตามอักษร ก.-ฮ. โดยรอบ แรกวันที่ 29 ต.ค. ประกอบด้วย จ.กระบี่ ก�าแพงเพชร กาฬสินธุ์ และกาญจนบุรี และ เมื่อมาถึงสนามหลวงจะต้องเข้าคิวรับบัตร เหมือนประชาชนทั่วไป โดยเบื้องต้นส�านัก พระราชวังแจ้งว่าเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.