“ร้อยโทบานเย็น”

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

เริ่มตั้งแต่ ณ พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำทภำยในพระบรมมหำรำชวัง จะมีประชำชนคนไทยและชำวต่ำงประเทศจะเข้ำกรำบถวำย บังคมเป็นจำ�นวนมำก นายวิษณุ เครืองาม รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ กำรเข้ำไปกรำบ ถวำยบังคมครั้งนี้เป็นกำรเข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท พระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัว ในพระบรมโกศ โดยตรงและ ตรงนั้น เป็นพระที่นั่งที่เคย ประดิษฐำนพระบรมศพพระเจ้ำแผ่นดินมำ หลายรัชกาล จึงเป็น สถาน ที่ศักดิ์สิทธิ์ พระราชอาสน์ ก็ควรผูกเนกไทดา� ทางซ้าย ที่ประทับ จึงควรจะคา�นับหรือถอนสายบัว ถวายบังคมพระบรมศพโดยการพับเพียบห้ามคุกเข่า กราบ

วันนี้ สำ�นักพระรำชวังจะเปิดให้ประชำชนเข้ำ กราบ ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ซึ่ง เชื่อมั่นว่า

ดังนั้นกำรแต่งกำยภำคบังคับ คือ ห้ามผู้หญิงนุ่งกางเกง อย่าใส่ รองเท้าแตะ และ สีควรเป็นสีดา�หรือขาว ให้เป็น แบบสุภาพ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.