Ŏ อ�ห�รจ�กร้�นเด็ดดัง

Daily News Thailand - - ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้า 1 -

เจ้าหน้าที่ในกองงานฯเปิดเผยว่า ในวัน ที่ 29 ต.ค. ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้า สักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จึงได้เพิ่มปริมาณ อาหารให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับประชาชน โดยเพิ่มในส่วนของอาหารมื้อกลางวัน และมื้อ เย็น รอบละ5-6 พันชุด โดยอาหารพระราชทาน แต่ละมื้อนั้นล้วนเป็นอาหารจากร้านเด็ดดังใน กรุงเทพฯ โดยช่วงเช้าจะเป็นเส้นหมี่กระเพาะ ปลา มื้อกลางวันขนมจีบซาลาเปา ศิริวรรณ ผัด ไทยกุง้สดแบคแคนยอน สว่นอาหารวา่งที่บริการ ในช่วงบ่ายก็ยังคงเป็นขนมไทย มื้อเย็นเป็นข้าว ราดพะแนงไก่-เนื้อ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.