‘คุณาทัย ขุนเมือง’ ลูกไม้ใต้ต้น เดินตามรอยพ่อ ยึดความพอเพียง

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

คุณพ่อธีรพล ขุนเมือง เห็นว่าเป็นภาษาที่คนไทยจะต้องใช้เป็นเห็นว่าเป็นภาษาที่คนไทยจะต ภาษาที่สองในยุคปัจจุบันภาษาที่สองในยุคปัจ โดย สมัครที่ WallWa street English และก็ได้ทำางานและ ตามความตั้งใจตามความตั้ง “นอกจากจะ“นอ สอนที่ WallW Street English แล้ว เรา ยังมีรายได้เสริมยังมีรา สอนภาษาสอ อังกฤษให้ผู้อั ง ส น ใ จ ห ลั ง เ ลิ ก เ รี ย น แ ล ะ ห ลั ง เ ลิ ก ง า น ด้วยค่ะด้ ว โดย มากจะสอนมา พิเศษเพิ่มเติมพิเศ ในช่วงเย็นใน ช่ว ใน สถานที่ตามห้างสถาน ส สรรพร ร พ สิ น ค้ า เนื่องจากสะดวกทั้งเนืื่องจาก สองฝ่าย สำาหรับค่า เรียนภาษาอังกฤษคิดตาม ความเหมาะสม เพราะไม่คิดว่า จะร่ำารวยหรือเอากำาไรจากสิ่งนี้้ เลย แต่เราทำาเพราะรักในการ ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งการสอน นอกจากทำาให้ผู้เรียนได้รู้เคล็ด ลับของภาษาอังกฤษแบบเข้า ถึงง่ายแล้ว เราเองก็มีโอกาส ทบทวนความรู้ไปด้วย นักเรียน ของที่นี่มีช่วงอายุตั้งแต่เด็กเล็ก ไปจนถึง 60 กว่าปี ในเวลาที่ เห็นนักเรียนพูดภาษาอังกฤษ ได้เราก็ดีใจไปด้วย เป็นความ สุขทางใจค่ะ” ลูกเกดบอกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มี ้ ิ้ ้

หลังจากนั้นมีโอกาสเข้ามาทำางานกับครูคริสโตเฟอร์ ไรท์ (Chris English) เป็นลักษณะช่วยขายคอร์สภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนา บุคลากรของบริษัท และองค์กรภาครัฐ ก็ได้ใช้ภาษาและเรียนรู้ไป พร้อม ๆ กันเพราะการได้ทำางานกับคริส ทำาให้เราได้สอน และแนะนำา ในด้านภาษาอังกฤษเป็นการเพิ่มความรู้ และได้พบปะกับคนในองค์กร ที่เราทำางานด้วย

ทุกวันนี้ลูกเกดได้เปลี่ยนสายงานเข้าไปอยู่ในองค์กรจัดหางานจาก ประเทศญี่ปุ่นแล้ว โดยมีหน้าที่รับฟังว่า ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติใน ประเทศไทย มีความต้องการให้คัดสรรพนักงานสเปกเป็นแบบไหน

เกดถือว่าเราโชค ดีที่มีคุณพ่อคุณแม่คอยดี แนะนำ สั่งสอนให้ใฝ่ เรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อ ก้าวทันความเปลี่ยนก้ แปลงของโลก เกด ยึดถือแนวทางขององค์ยึ พ่อหลวงใช้ชีวิตแบบพอ เพียงตามหลักปรัชญา เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง เพราะคุณพ่อคุณแม่รับเ ราชการทั้ง 2 คน รายได้ ไม่ได้มากมาย มีเพียงการ ส่งเสียให้เรามีความรู้่ ี ใ ้ ี ้ เป็นคนดีเดินตามรอยป็ ี ิ “พ่อของแผ่นดิน” ล่าสุดลูกเกดสมัครเข้าร่วมโครงการ o k an oli ay และได้ รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ซึ่งต้องไปทำางานและใช้ชีวิตใน ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 1 ปี จะเดินทางไปต้นเดือน พ.ย. นี้ เพราะเธอคิดว่าการไปทำางานในต่างประเทศครั้งนี้จะยิ่งทำาให้ ประสบการณ์ด้านภาษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น และรูปแบบการทำางานใน ต่างประเทศก็จะสามารถนำามาปรับใช้กับประเทศไทยได้

ตลอดระยะเวลาอันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในภาย ภาคหน้า.

เฉพาะการพูดภาษาองกฤษในชวงเรยนชนมธยมศกษาทโรงเรยน

ได้มีโอกาสเป็นผูู้แทนโรงเรียนไป เมื่อเรียนระดับอุุดมศึกษาจึง ตัดสินใจเข้าเรียนที่ ABAC เพื่อธุุรกิจ

ครึ่ง” ขุนเมือ Well begun is half done หรือ “เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่า “ลูกเกด” น.ส.คุณาทัย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.