ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศในผู้ชาย

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

จจุบันภาวะพร่องฮอร์โมนเพศ ในผู้ชายเป็นที่กล่าวถึงกันอย่าง กว้างขวาง หลายคนพยายาม ขวนขวายหาฮอร์โมนมาทดแทนเมื่อมีอายุ เพิ่มขึ้น ซึ่งบางรายมีความจำเป็นต้องได้รับ ฮอร์โมนทดแทนจริง แต่บางรายอาจไม่มี ความจำเป็นต้องใช้วิธีการได้รับฮอร์โมน ทดแทนโดยไม่มีความรู้เพียงพอ อาจยิ่งทำให้ มีอาการข้างเคียง หรืออาการไม่พึงประสงค์ อื่น ๆ ตามมาได้

บางคนพยายามเปรียบเทียบการพร่อง ฮอร์โมนในเพศชายกับผู้หญิงวัยหมดประจำาเดือน จนมีการเรียกผู้ชายที่มีวัยมากขึ้นว่า “ชายวัยทอง” เช่นเดียวกับที่ เรียกผู้หญิงวัยหมดประจำาเดือน ทั้งที่การเปลี่ยนแปลงในเพศชายมี ความแตกต่างจากเพศหญิง แพทย์จำานวนมากจึงไม่ยอมรับและเรียก ชายกลุ่มนี้ว่า “ชายสูงวัย” คือ มีอายุมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงตาม วัยที่เพิ่มขึ้น แต่จะมีภาวะพร่องฮอร์โมนหรือไม่ก็ได้ ผิดกับใน ผู้หญิงที่การหมดประจำาเดือนเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าฮอร์โมน เปลี่ยนแปลงไป่ มีการศึกษาในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 60 ปี พบว่าคนกลุ่มนี้ร้อย ละ 50 ม มีฮอร์โมนเพศชายลดต่ำาลง ส่วนที่ เหลืออี เหลืออีกร้อยละ 50 ยังคงมีฮอร์โมนอยู่ใน ระ ระดับปกติดับป อาการของผู้ชายที่มีภาวะ พร่อง พร่องฮอร์โมนเพศมีความหลากหลาย ไม่ ไม่มีอาการเฉพาะเจาะจงมีอ อีกทั้งอาการ เหล่า เหล่านี้อาจจะเกิดจากโรคหรือความผิด ปกติ ปกติอื่น ๆ ได้เช่นกัน อาการดังกล่าว ได้ ได้แก่แ ความต้องการทางเพศลดลง สมส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง เ พ ศ บ ก พ ร่ อ ง อ่อ อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง อารมณ์แปรปรวนอา หลงลืมง่าย นอน ห หลับไม่สนิท เป็นต้น การลดลงของฮอร์โมนใน เ เพศชายมีความแตกต่างจากใน เพศหญิง ทำให้อาการ ทำให้อาการต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อย ไป จนอาจจะไม่รู้สึกถึงความผิดปกติ เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลง ตามวัย มีการคาดการณ์ว่าเมื่อผู้ชายมีอายุมากกว่า 40 ปี ฮอร์โมน เพศจะค่อย ๆ ลดลงร้อยละ 1-2 ต่อปี (เทียบกับปริมาณที่มีอยู่เดิม).

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.