เตรียมตัวง่ายๆ

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

“ให้” “บริจาค ครั้งใหญ่ในชีวิต เพราะสามารถนำาไปต่อลม หายใจของผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการ รักษาโรค

ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ จัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนที่ต้องการบริจาคโลหิตเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ไป จนถึงวันที่ 5 ธ.ค. 2559 ที่โรง พยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัดทั่ว ประเทศ ทั้งนี้ นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี รองผู้อำานวย การสำานักนโยบายและยุทธ ศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และ ผู้ช่ ว ย ผู้อำา น ว ย กา ร สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ระบุว่า โดย หลักการผู้ที่จะสามารถบริจาค เลือดได้ต้องมีสุขภาพทั่วไปแข็ง แรง นำ้าหนักตัวไม่ควรตำ่า กว่า 45 กิโลกรัม ก่อนวัน บริจาคโลหิตไม่ควรมีไข้ ไม่มีไข้หวัด ไม่อยู่ใน ภาวะตั้งครรภ์ ไม่มี โร ค ประจำาตัว อาทิ ความดัน เบาหวาน ไตเสื่อม โรค ติดเชื้อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคทางด้าน โลหิต มะเร็ง อาทิ เลือดออกง่าย เลือดแข็งตัวช้า เป็นต้น ถ้าไม่มีภาวะตามที่กล่าว มาข้างต้นก็สามารถบริจาคได้ โดยมีหลักการเตรียมตัว ง่ า ย ๆ อ ยู่ ไม่ กี่ ข้ อ คื อ 1. นอน ห ลั บ ให้ เ พี ย ง พอ ก่อนวันบริจาคประมาณ 6-8 ชั่วโมง 2. ใน วันบริจาคให้รับประทานอาหารมื้อหลักตาม ปกติ อย่าไปอดอาหาร แต่เป็นเมนูที่ไขมัน ตํ่าเพราะเวลาไขมันสูงแล้วจะทำให้สีเลือด ผิดปกติ 3. ก่อนบริจาคโลหิต 1 วัน ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด4. ห้ามสูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 5. ก่อนบริจาคให้ ดื่มนํ้ามาก ๆ ตรงนี้จุดรับบริจาคโลหิตจะ จัดหาให้อยู่แล้วก่อนจะแทงเข็มเอาเลือดออก มา เพื่อลดอาการอ่อนเพลียหลังบริจาค

หลังบริจาคโลหิตควรดื่มนํ้าเปล่า หรือนํ้าหวานเพื่อฟื้นฟูพละกำลัง พักผ่อนอยู่ ที่หน่วยรับบริจาคจนฟื้นพละกำลังก่อนอย่า ฝืนออกไป สำหรับคนที่ต้องทำงานใช้พละ กำลังมาก ต้องปีนป่าย ก่อสร้าง ขอให้หยุด งาน 1 วัน เพราะร่างกายของแต่ละคน สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ช้าเร็วแตกต่างกัน

ทั้งนี้ สำาหรับคนที่ชอบรับประทาน อาหารเสริม วิตามินต่าง ๆ ก็ไม่มีข้อห้ามไม่ให้ บริจาคโลหิต แต่อาจจะทำาให้ผู้ที่รับประทาน ของพวกนี้มีปัญหานิดหน่อย เช่น การรับ ประทานวิตามินอีจะทำาให้เลือดหยุดยากนิด หน่อย อาจจะต้องกดสำาลีซับเลือดนาน หรือ อาจจะทำาให้ผิวเนื้อชำ้าง่าย

“การบริจาคโลหิตถือเป็นกุศลที่ยิ่ง ใหญ่มากเพราะสามารถนำาไปช่วยเหลือชีวิตคน อื่นได้ เหมาะแก่การถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช จึงขอเชิญประชาชนแสดงความเศร้าออก มาเป็นพลังเชิงบวก บริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิต ดีกว่า”

โลหิต” ทำากุศล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.