ต้องตอบโจทย์คนในชุมชนให้ได้

Daily News Thailand - - อสังหาริมทรัพย์ -

ไป ส สภาพสังคมที่รถติดขึ้นมากสั ี่ร ิ ้ ึ คนส่วนใหญ่ส่ ใ ่ ต้องการความสะดวกสบาย การจับจ่ายใช้สอย ใกล้บ้าน ดังนั้นคอมมูนิตี้มอลล์ จึงต้องมุ่งเน้นไป ที่ความสะดวกสบาย เข้าถึงง่าย มองเห็นจาก ถนนได้ง่าย

กฤษณา อุ ด ม พิ ท ย ภู มิ พิ จา ร ณ์

องค์ประกอบหลัก ของคอมมูนิตี้มอลล์ จะต้องมีซูเปอร์มาร์เกตหรือร้านสะดวกซื้อขนาด แตกต่างกันไปตามข้อจำากัดของผังเมืองในแต่ละ ที่ ร้านค้าประเภทร้านอาหาร ที่ต้องเลือกให้ เหมาะกับคนในพื้นที่นั้น ๆ และโซนนิ่งต่าง ๆ เพิ่ม อยู่ใกล้บ้านใ่ ้ ้ เน้นสะดวกสบายเป็นหลัก้ ป็ ั เนื่องจากื่ การจราจรในย่านนี้รถติดมาก ๆ การหาร้าน อาหาร หรือซูเปอร์มาร์เกต เพื่อซื้อของกินของ ใช้ก็จะเน้นที่ใกล้เคียงที่เดินทางไม่ไกลมากนัก โครงการ “ease park” จึงเน้นกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ รามอินทราเป็นหลัก และอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง

“เมื่อ 5 ปีก่อน คนต่างจังหวัดยังไม่รู้จักคอม มูนิตี้มอลล์ แต่ปัจจุบันคอมมูนิตี้มอลล์ขยายไป ทั่วทุกชุมชน ไม่มีใครไม่รู้จัก ในกรุงเทพฯ มีแทบ ทุกถนน แต่ก็มีคอมมูนิตี้มอลล์จำานวนไม่น้อยที่ไม่ ประสบความสำาเร็จ ปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้คอม มูนิตี้มอลล์ประสบความสำาเร็จได้นั้น คือจะต้อง ตอบโจทย์คนในชุมชนให้ได้มากที่สุด”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.