ช่วยชาวเรา

Daily News Thailand - - เกษตร -

ยังผลให้เกษตรกรสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นธ

พร้อมสนับสนุนด้านอุปกรณ์เพื่อการ ตลาดและจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์และโรง เรือนพลาสติกให้สหกรณ์หลายแห่ง เช่น ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำาพูน แม่ฮ่องสอนและ จังหวัดพะเยา นับเป็นการสร้างความมั่นคงในการ ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ด้วยเป็นการดำาเนิน งานภายใต้กรอบการรองรับที่มั่นคง

นอกจากนี้ได้มีการขยายผลสหกรณ์ โครงการหลวงที่ประสบความสำาเร็จแล้ว ไปยัง กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ ให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาซึ่งในทุกวันนี้สมาชิก สหกรณ ใน์โครงการหลวงต่างประสบความสำาเร็จ ในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน ธธธ ทั้งนี้ด้วยสำยพระเนตรที่ยำวไกล และ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณที่พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้พระ รำชทำนโครงกำรหลวง และทรงให้ใช้ระบบ สหกรณ์มำบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำง ๆ ของ โครงกำรฯ ส่งผลให้รำษฎรในพื้นที่ดอยสูง ห่ำง ไกลควำมเจริญ สำมำรถมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น อย่ำงเท่ำเทียมในทุกวันนี้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.