เพิ่มขึ้น 7.87

Daily News Thailand - - เกษตร -

สิงหำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.37 สินค้ำส �ำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้ำวเปลือกเจ้ำ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ยำงพำรำ สับปะรดโรงงำน และปำล์มน้ำ�มัน สินค้ำสำ�คัญ ที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ทุเรียน

หากเทียบกับเดือนกันยายน (ปี 2558) พบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.03 สินค้า สำาคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำาหรับสินค้าสำาคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าว เปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำามัน โดย เดือนตุลาคม 2559 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2559 สินค้า สำาคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนตุลาคม 2559 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลองกอง ธ ทั้งนี้ในส่วนของดัชนีรำยได้เกษตรกร เมื่อเทียบกับเดือนกันยำยนปีที่แล้ว (ปี 2558) ภำพรวมรำยได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.36 จำกกำรเพิ่มขึ้นของรำคำสินค้ำส �ำคัญ ได้แก่ ยำงพำรำ ปำล์มน้ำ�มนั และกุ้งขำวแวน นำไม และเมื่อเทียบกับเดือนสิงหำคม 2559 ดัชนีรำยได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.87 จำกกำรเพิ่ม ขึ้นของผลผลิตสินค้ำสำ�คญั ได้แก่ ข้ำวเปลือก ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงำน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.