ดัชนีราคาผลผลิตเกษตร

Daily News Thailand - - เกษตร -

นำงสำวจริยำ สุทธิไชยำ เลขำธิกำร สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร� (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภำพ รวมรำคำสินค้ำเกษตรซึ่งวัดจำกดัชนีรำคำ สินค้ำเกษตร ประจ ำ�เดือนกันยำยน 2559 ที่ ผ่ำนมำพบว่ำ ลดลงร้อยละ 8.87

เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่าน มา สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก เจ้าความชื้น 15% มันสำาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ ยางพารา สับปะรดโรงงาน สุกร โดยข้าว เปลือกเจ้าความชื้น 15% มันสำาปะหลัง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิต ออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และฝนตก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.