เดินหน้าแก้ปัญหาการปนเปื้อน ของสารตกค้างในผักและผลไม้

Daily News Thailand - - เกษตร -

ธ นำยสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรม วิชำกำรเกษตร เปิดเผยว่ำ กรมวิชำกำร เกษตรได้เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับ ดูแลรับผิดชอบในเรื่องปัญหำกำรปนเปื้อนของ สำรตกค้ำงในผักและผลไม้มำอย่ำงต่อเนื่อง จึงดำ�เนินกำรผ่ำน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบ ด้วย

1) การทวนสอบระบบรับรองการผลิต เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทำาแผนสุ่มตรวจสินค้า โดยเฉพาะผักและผลไม้ในตลาดโดยในปี 2559 มีการสุ่มตัวอย่างผลผลิตที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐาน GAP จากแหล่งผลิตและจำาหน่ายรวม 9,483 ตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า เกษตรกรยังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำาหนด ในระบบ GAP พร้อมกับพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจ สอบสารตกค้างให้สามารถตรวจสอบชนิดสารได้ ครอบคลุมมากขึ้น จากเดิม 140 สาร เพิ่มเป็น 172 สารในปีนี้อีกด้วย

2) การให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้สาร ที่ถูกต้อง รวมถึงสนับสนุนให้เกษตรกรรู้จักการลด การใช้สารเคมี ผ่านระบบการบริหารจัดการศัตรูพืช แบบผสมผสาน โดยการใช้ชีวภัณฑ์มาเพิ่มเฉพาะใน ส่วนที่จำาเป็น ซึ่งดำาเนินการขับเคลื่อนผ่านศูนย์เรียน รู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ (ศพก.)โดยในปี 2560 ตั้งเป้าหมาย จะขยายความ รู้เรื่องชีวภัณฑ์ในพื้นที่ ศพก. อย่างน้อย 30 ศูนย์

และ 3) การบังคับใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัด โดยในปี 2560 มีเป้าหมายในการตรวจ วัตถุอันตรายนำาเข้า 550 ตัวอย่าง ตรวจโรงงาน ผลิตวัตถุอันตราย 100 โรงงาน ตรวจร้านค้าที่เข้า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.