(จบ)

Daily News Thailand - - ละคร -

เมื่อผู้ชายมีระดับฮอร์โมนเพศชายอยู่ใน ระดับปกติ สมรรถภาพทางการแข็งตัวทางเพศก็ จะเข้มแข็งไปด้วย ยกเว้นชายหนุ่มจะควบคุมการ หลั่งไม่ได้ดีเท่าชายสูงอายุที่มีประสบการณ์ทางเพศ สูง รู้จักออกจังหวะที่ต้องรีบบุกหรือรู้จักจังหวะที่ ต้องรอคอยอย่างใจเย็น จังหวะนี้ฮอร์โมนชายช่วย ไม่ได้ ยากินเพิ่มฮอร์โมนชายชนิดที่ไม่ผ่านตับเป็น ตัวเลือกที่ใช้ได้ผลดีระดับหนึ่ง ขณะนี้ได้มีการใช้ยา กินเพิ่มฮอร์โมนชายอีกแบบ ยากินชนิดที่จะไปออก ฤทธิ์ที่สมองระดับไฮโปทาลามัส ไปบล็อกการ ทำางานของฮอร์โมนอิสตรีออล ช่วยเพิ่มฮอร์โมน ชนิดจีเอ็นอาร์เอช เป็นการช่วยกระตุ้นให้ต่อม พิทูอิตเตอรี่สร้างเอฟเอสเอช และแอลเอช จึง เป็นการไปกระตุ้นให้มีตัวอสุจิเพิ่มขึ้น และสร้าง ฮอร์โมนชายมากขึ้นเป็นผลสุดท้าย

สรุปก็คือ ใช้เป็นยาช่วยสร้างฮอร์โมนชาย เทสโทสเตอโรนและเพิ่มอสุจิในชายวัยตำ่ากว่า 39 ปี พบว่าระดับฮอร์โมนชายเทสโทสเตอโรนเพิ่ม ถึง 146% ส่วนชายวัยทองที่มีอยู่เกินกว่า 40-80 ปี พบว่าค่าของฮอร์โมนชายเพิ่มได้มาก 120% และที่สำาคัญที่สุด คือพบว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางเพศ เช่น การแข็งตัวดีขึ้นถึง 75% เป็น หลักฐานชัดว่าฮอร์โมนชายที่ตำ่ากว่าค่าปกติทำาให้ การแข็งตัวลดลง ดังนั้นฮอร์โมนชายจึงเป็นตัว สำาคัญที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศได้

ข้อควรระวังของยาฉีดเพิ่มฮอร์โมน ชายคือ จะออกฤทธิ์ได้สูง ในช่วงเวลา 72 ชั่วโมง หลังฉีด หลังจากใช้จะลดตำ่ากว่าปกติในช่วงเวลา 10-21 วัน การใช้ยาฮอร์โมนชนิดผ่านทางผิวหนัง ให้ระวังไปเปื้อนฝ่ายหญิงจะเลือกใช้ฮอร์โมนชาย ชนิดกินต้องกินให้ถูกประเภทที่ไม่มีอันตราย ต่อตับ การฉีดยาต้องใช้คู่กับการตรวจเลือดดู ฮอร์โมนชายให้การสั่งยาฮอร์โมนชายได้ถูกวิธี โดย เฉพาะในกลุ่มที่กินยาเฉพาะกิจแล้วไม่ได้ผลดีถือว่า ดื้อยา ถ้าได้เสริมฮอร์โมนชายก็ช่วยการแข็งตัวได้ดี ขึ้นทันที

เพราะฉะนั้น การปรึกษาแพทย์จะได้ ประโยชน์เหลือหลายและไม่เสี่ยงต่อการกินฮอร์โมน ยาทุกชนิดที่กินแบบไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เช่น ฮอร์โมน มากก็เป็นอันตรายได้เช่นกัน

ท่านใดที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศที่จะ ต้องขอถามหรือขอคำาแนะนำาปรึกษาให้โทรฯ ได้ที่ เบอร์ 08-1814-5441, 09-9494-3336 เว็บไซต์ www.meetdoctoro.com : Line ID : droclinic

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.