‘กอล์ฟ-คิว’

Daily News Thailand - - บันเทิง - ฮันนี่บี

ต้องทำ�คอืตอนนี้เร�ตอ้งช่วยกันประคับประคอง้ ต้องช่วยกันให้กำ�ลงัใจ ผมก็ รู้สึกดีไม่ใช่แค่เพลงของเร�ไปให้อะไรใครเท่�นนั้ แต่ผมเห็นภ�พที่ท้องสน�มหลวง ที่คนไทยไปช่วยเหลือกัน รักกันแบบที่ไม่เคยเห็นม�ก่อน ทุกคนพย�ย�มไป บำ�เพ็ญประโยชน์ ทำ�คว�มดี คือผมมองว่�ตอนนี้ทุกคนก็คงรู้หน้�ทขี่องตัวเอง แล้วว่�ถ�้เร�มคีว�มรู้คว�มส�ม�รถอะไรเร�กต้็องเอ�ม�ชว่ยเหลือกัน”

คิว : “สำ�หรับผมรู้สึกแบบนั้นตั้งแต่ฟังครั้งแรก คือมันเป็นนำ้�ต�ทไหี่ล ออกม�แบบที่เร�ไม่ได้เศร้� แต่เร�รูสึ้กอิ่มเอิบในคว�มดีที่พระองค์ท่�นทำ�ม� ตลอด 70 ปี เพื่อคนไทย ซึ่งผมรู้สึกขอบคุณม�ก ๆ ที่ให้ผมร้องเพลงและทำ� เพลงนี้ขึ้นม�” เพลง “พลังแสงอาทิตย์” นำาเสนอออกมาในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ยากง่ายยังไง?

กอล์ฟ : “ผมมองว่�สงิ่ที่เร�ท�ำได้ดีที่สุดคือวิช�ชพีของเร� ผมเป็นแร็พ เปอร์ ซึ่งสิ่งที่ผมเขียนได้ดีที่สุดก็คือเพลงแร็พ เพลงฮิปฮอป เพร�ะฉะนั้นผมก็ เลยคิดว่�นำ�สิ่งที่ดีที่สุดม�ถว�ยพระองค์ท่�น ผมก็พย�ย�มอย่�งสุดคว�ม ส�ม�รถของผมในฐ�นะคนทำ�ดนตรี ที่จะเขียนท่อนแร็พออกม�เป็นกวีและกลอน ให้ดีที่สุดที่คนอย่�งผมจะทำ�ออกม�ได้ครับ

คิว : “ผมว่�เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งท�งเลือกในก�รรับฟังเพลงที่บอกถึง คว�มดีของในหลวงของเร� ไม่ว่�จะออกม�ท ำ� นอง เนื้อร้อง แนวเพลงไหน ศิลปินทุกคนล้วนทำ�ด ว้ ยใจจริง ๆ ถ้�ต งั้ ใจฟังเนื้อร้องของกอล์ฟจะรู้ว่�ดมี�ก แน่นอนในมุมของผู้ใหญ่บ�งคนเข�อ�จจะไม่คุ้นเคยกับเพลงจังหวะนี้หรือรูป แบบแร็พแบบนี้ แต่ในคว�มคิดผม เพลงก็เหมือนกับคนมีสูง ต่ำ� ดำ� ข�ว ปน กันไป จะให้ทุกคนหล่อหมดคงเป็นไปไม่ได้ ผมก็อย�กให้ทุกคนลองฟังเพลงนี้ จะได้รู้ว่�เพลงนี้เป็นเพลงที่สวยง�มและน่�ประทับใจม�กจริง ๆ อีกหนึ่งบท เพลงครับ” นอกจากกอล์ฟแล้วเพื่อน ๆ ศิลปิน คนเบื้องหลัง มาร่วมทำาเพลงนี้ด้วย ใจเยอะมาก?

กอล์ฟ : “ใช่ครับ ก็มีคุณคิว วงฟลัวร์ ที่เสียสละพลังเยอะม�ก เพร�ะ เกิดก�รผิดพล�ดท�งเทคนิค ทำ�ให้คิวต้องอัดเพลงนี้ใหม่ถึงส�มรอบ กว่�จะ ได้อัดรอบแต่คิวก็ใช้เสียงอย่�งเต็มที่จนได้เพลงที่มีพลังเต็มเปี่ยม, คุณแม็ก-ธิติ วัฒน์ เป็นโปรดิวเซอร์ โปรดิวเซอร์ผู้เหนื่อยที่สุดในก�รทำ�เพลงนี้ จริง ๆ แล้ว นอกจ�กพ�รท์แร็พแล้วเพลงนี้คือฝีมือของแม็กทั้งหมด ต�ล-กฤษฎ� ผู้ดูแล ทั้งพ�รท์โปรดักชั่นใหญ่ไปจนถึงเรื่องเล็กที่สุดจนง�นชิ้นนี้ให้สำ�เร็จลุล่วง คุณ ลูกหว้�-พิจิก�, คุณแนน-ส�ธดิ� ฯลฯ ผมพูดชื่อไม่ได้ไม่ครบเพร�ะมีเยอะม�ก แต่ทุกคนทำ�ง�นนี้ด้วยใจ ซึ่งผมขอบคุณทุก ๆ คนไว้ ณ ตรงนี้จริง ๆ ครับ ส่วนบรรย�ก�ศตอนอัดเพลง ด้วยคว�มที่ทุกคนรู้จักกันหมด ก็เลยรู้สึกอบอุ่น และปลื้มปีติที่ได้ทำ�เพลงถว�ยพระองค์ท่�น ซึ่งเร�ทกุคนก็รู้กันอยู่ในใจว่�สงิ่ ที่เร�ท�ำมนัเป็นสิ่งที่ดีเพร�ะฉะนั้นเร�กพ็ย�ย�มตั้งใจทำ�กนัม�ก ๆ ครับ” ความรู้สึกของเราสองคน ในวันที่ทราบข่าวพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย วันนั้นเป็นอย่างไร?

กอล์ฟ : “เหมือนหัวใจสล�ย สิ้นหวัง เสียใจ แล้วก็คิดว่� เร�จะทำ�ยงัไงกันต่อไป เพร�ะตั้งแต่เกิดม�ทกุคนก็จะเห็นพระองค์ ท่�นทรงง�นม�ตลอด 70 ปีเพื่อคนไทย พระองค์ไม่เคยพักเลย จริง ๆ เร�ไม่เคยชินที่ไม่มีพระองค์อยู่ครับ”

คิว : “ผมก็เหมือนกับทุกคน คือรู้สึกสูญเสียคนที่อยู่กับเร� ม�ตงั้แต่เร�จ�ำคว�มได้ จริงอยู่ที่พระองค์ท่�นไม่ได้เป็นพ่อแท้ ๆ หรือ ส�ยเลือดแท้ ๆ ของเร� แต่ทุกวันตั้งแต่เร�ลมืต�ม�เท่�ทเรี่�จ�ำ คว�มได้ ก็เลยรู้สึกว่�หลังจ�กนี้ถ้�ไม่มีพระองค์ท่�นจะเป็นยังไง มัน เป็นคว�มไม่คุ้นเคยม�กกว่� ผมเองพูดตรง ๆ ว่�กทำ็�ใจไว้ประม�ณ นึงเพร�ะทร�บว่�พระองค์ท่�นประชวรม�พกัหนึ่งแล้ว แต่มันเป็น คว�มรู้สึกที่ว่�ยงัไงวันนี้ก็ต้องม�ถงึ เพียงแต่มันอ�จจะดูเร็วเกินไป” ในหลวงเป็นต้นแบบอะไรในชีวิตและด้านดนตรีของเราบ้าง?

กอล์ฟ : “ในหลวงท่�นแบ่งเวล� 24 ชั่วโมงได้ดีม�ก ท่�นมีเวล�เท่�กบัเร�ในแต่ละวัน แต่ส�ม�รถจัดสรรเวล�ชวิีตทำ� ทกุอย่�งออกม�ได้อย่�งดี ทั้งโครงก�รหลวงเพื่อคนไทย เวล�เพื่อ ครอบครัว ดนตรี กีฬ� ศิลปะ พระองค์ไม่มีกรอบในก�รเล่นดนตรี สมัยต้น ๆ ดนตรีแจซซ์ที่เข้�ม�ในประเทศไทย ท่�นก็ยังเล่นแบบ ตะวันตก แต่ก็ปรับให้เข้�กบัคนไทย พย�ย�มใส่คว�มเป็นไทยลง ไป เรียกว่�พระองค์ท่�นทรงมีพระอัจฉริยภ�พม�ก ทำ�ให้ผมเข้�ใจ ว่�ดนตรีไม่ได้มีกรอบใด ๆ และพระองค์ท่�นก็เป็นต้นแบบของผม ในก�รมุ่งมั่นในสิ่งที่เร�รกัให้ดีที่สุดครับ”

คิว : “อย่�งที่เร�ทร�บกันว่�พระองค์ท่�นมีพระปรีช� ส�ม�รถหล�กหล�ยด้�น คนอ�จจะบอกว่�เร�ชนื่ชม รัก เทิดทูน และเค�รพท่�น แต่หล�ยคนไม่ได้ปฏิบัติต�มในสิ่งที่พระองค์พูด ถึงบ่อย ๆ เร�เลือกทำ�กนัแต่ในด้�นที่สวยง�มของพระองค์ แต่ ไม่มีใครน้อมนำ�ค�ำสอนของพระองค์ม�ปฏิบัติใช้ให้ได้จริง ถึงเวล� ทีเร่�เกลียดชังหรือไม่พอใจอะไร เร�ก็ลืมสิ่งเหล่�นัน้ไปหมด ก็ กลับม�เป็นเรื่องของตัวเร�เอง ผมว่�ตรงนี้น่�จะเป็นเรื่องที่เร� ฉกุคิดว่�เร�รกัพระองค์จริงหรือเปล่� แล้วเร�ท�ำเพื่อพระองค์ท่�น ในรูปแบบไหน นอกจ�กตัวเร�แล้ว เร�ยงัมีประเทศช�ติ ที่น่�จะ คิดกันต่อไปว่�จะทำ�ยงัไงให้บ้�นเมืองเร�ดขึ้ีนอย่�งยั่งยืนครับ” สุดท้ายทั้งสองคนฝากอะไรถึงคนไทย และคนที่ได้มีโอกาสรับฟังเพลง ของพวกเราบ้าง?

กอล์ฟ : “จริง ๆ แล้ววิธีก�รอยู่กันอย่�งสันติสุขในแง่ของคว�ม เป็นจริง ถึงแม้เร�จะรักกันทั้งหมดไม่ได้ เร�กต่็�งคนต่�งอยู่โดยไม่เบียดเบียน กันได้ เค�รพสิทธิเสรีภ�พซึ่งกันและกัน ไม่ก้�วก่�ย ไม่ยั่วยุกัน และไม่ทำ�ร�้ย กัน ต่�งทำ�หน้�ทขี่องตนเองให้ดีเท่�นก็ี้น่�จะเกิดสันติสุขในบ้�นของเร�แล้ว ครับ ยังไงฝ�กทุกคนฟังเพลง “พลังแสงอาทิตย์” กันได้ท�ง ยูทูบ พิมพ์ ชื่อแชนแนล “FuckingHero Official” ส่วนผู้ที่ต้องก�รด�วน์โหลด ผม และ moindy กำ�ลังสอบถ�มเครือข่�ยใจดีที่จะทำ�คอนเทนท์ให้ทุกคน ด�วน์โหลดเพลงนี้ฟรีอยู่ครับ เพลงนี้ผมและทีมง�นทุกคนน้อมทำ�ถว�ยพ่อ หลวง จึงถือว่�เพลงนี้เป็นของคนไทยทุกคน อนุญ�ตให้นำ�ไปทำ�ซ�ำ้ ดัดแปลง ได้โดยไม่คิดค่�ลขิสิทธ์ิ และไม่ต้องขออนุญ�ตครับ”

คิว : “ถ้�เร�อย�กเห็นคนที่เร�รกัเข�ได้ในสิ่งที่ดี มันควรเริ่มจ�ก ตัวเร�เองก่อน อย่�งที่ผมบอกว่�เร�จะพูดว่�รักพระองค์ท่�นได้ทุกวิน�ที นึกถึงพระองค์ท่�นได้ทุกขณะจิต แต่ว่�ก�รกระทำ�ของเร�นแหี่ละที่จะมีอะไร ม�เป็นม�รผจญชีวิตหรือเปล่� พอเร�เห็นคนที่คิดต่�งจ�กเร� เร�กเริ่็มแค้น อย�กจะทำ�ร�้ยเข� ทั้ง ๆ ที่เร�ลมืไปหรือเปล่�ว�่เข�กเป็็นคนไทยเหมือนกัน ผมเชื่อว่�พระองค์ท่�นอย�กเห็นคนไทยรักกัน อย�กเห็นอะไรที่มันดี ๆ ไป ตลอด ไม่ว่�จะเวล�เปลี่ยนไปอีกกี่ยุคกี่สมัยก็ต�มครับ”

จ�กก�รพูดคุยทั้ง “กอล์ฟ” และ “คิว” พร้อมกับก�รรับฟังเพลง พลังแสงอาทิตย์” เร�สัมผัสได้ถึงคว�มตั้งใจของทุกคนที่มีส่วนร่วมใน เพลงนี้ นี่คือหนึ่งบทบ�ทที่คนดนตรี จะถ่�ยทอดเพื่อให้กำ�ลงัใจคนไทย ให้นำ� คว�มเศร้�ม�เป็นพลังในก�รเดินหน้�ท�ำสงิ่ดี ๆ กันต่อไปนะคะ.

จุดเริ่มต้นของการแต่งเพลง “พลังแสงอาทิตย์” ให้เราฟังหน่อย? กอล์ฟ : หลังจากปล่อยเพลงไปกอล์ฟได้รับกระแสตอบรับในทิศทางไหน คนฟังรู้สึก ยังไง? กอล์ฟ :

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.