นก

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

ยูงถือเป็นสัตว์ประจำ�ช�ติ ของเมียนม� ด้วยก�ร รำ�แพนห�งที่เปรียบได้ดั่ง อำ�น�จที่แผ่ไพศ�ล อย่�งไรก็ต�ม นกยูง กำ�ลงัเป็นสัตว์ที่ห�ได้ย�กยิ่งขึ้นในปัจจุบัน น�ยซอว์ เหนียง นักปักษีวิทย�ช�ว เมียนม� กล่�วว่�สถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นน่� วติกกังวลอย่�งม�ก แม้วิถีชีวิตของนกยูง ไม่ต่�งจ�กสัตว์ปีกทั่วไปคือห�กนบนดินิ และนอนหลับบนต้นไม้ แต่ก�รที่ก่อน พวกมันจะนอนกลับส่งเสียงร้อง “โอเวย์ โอเวย์” กล�ยเป็นจุดสังเกตให้ช�วบ้�นห� ท�งจับพวกมันได้ง่�ยขึ้น

สำ�หรับช�วเมียนม� ก�รที่จำ�นวน ประช�กรนกยูงลดลงอย่�งต่อเนื่องมีคว�ม หม�ยม�กกว่�ก�รเป็น “โศกน�ฏกรรมด้�น ก�รอนุรักษ์” เพร�ะส่งผลกระทบต่อสภ�พ จิตใจของประช�ชนที่มีต่อ “เกียรติยศของ ช�ต ”ิ ด้วย จ�กก�รที่นกยูงเป็นสัตว์ที่เป็น ครองเมียนม�เป็นหนึง ในอ�ณ�นคิม

ขณะที่ในช่วงของก�รต่อสู้เพื่อปลด ปล่อยเอกร�ชจ�กสหร�ชอ�ณ�จกัร น�ยพล ออง ซ�น บิด�ของน�งออง ซ�น ซูจี สัญลักษณ์แห่งก�รเป็นประช�ธิปไตยของ เมียนม� เคยจัดทำ�นิตยส�รใช้ชื่อว่� “ไฟ ติ้ง พีค็อก” (Fighting Peacock) และนก ยูงยังเป็นสัญลักษณ์ของพรรคสันนิบ�ตแห่ง ช�ตเพื่ิอประช�ธ ปิไตย (เอ็นแอลดี) ของ น�งซูจีด้วย จึงมีก�รเปรียบเทียบให้นกยูง เป็นสัญลักษณ์แห่งก�รต่อสู้ด้วยคว�ม อดทนเพื่อก�รโบยบินเป็นอิสระในอน�คต จ�กก�รอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมอันเข้มงวด ของรัฐบ�ลทห�ร นอกจ�กนี้ เมื่อใดก็ต�ม ที่มีก�รชุมนุมประท้วงท�งก�รเมือง สิ่งหนึ่ง ที่ทุกฝ่�ยจะได้เห็นคือธงที่มีรูปนกยูงปร�กฏ อยู่ตรงกล�ง

อย่�งไรก็ต�ม สหภ�พน�น�ช�ติ เพื่อก�รอนุรักษ์ธรรมช�ตและทรัพย�กริ ธรรมช�ต ิ (ไอยูซีเอ็น) ออกร�ยง�นแสดง คว�มวิตกกังวลและเตือนทุกฝ่�ยโดย เฉพ�ะในบังกล�เทศ ม�เลเซีย บ�งส่วน ของเก�ะชว�ในอินโดนีเซีย ไทย อินเดีย และเมียนม� ซึ่งเป็นประเทศที่อ�จยังพบ นกยูงอ�ศัยอยู่เองต�มธรรมช�ติบ้�ง “แต่ เชื่อว่�น�่จะสูญพันธุ์ไปแล้ว” และพบอีก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.