‘มะเร็งต่อมนำ้าเหลือง’

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

มะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง เป็นมะเร็งท�ง โลหิตวิทย�ท ี่พ บได้บ่อยที่สุด จัดเป็นมะเร็ง ที่พบบ่อยติด1 ใน10 อันดับแรก ของจำ�นวน ผู้ป่วยใหม่โรคมะเร็ง ทั้งในประเทศไทยและ ทั่วโลก หรือประม�ณ 5% ของผู้ป่วยโรค มะเร็งทั้งหมด จ�กสถิติพบว่� มีผู้ป่วยร�ย ใหม่ที่ได้รับก�รวินิจฉัยว่�เป็นโรคมะเร็งต่อม น้ำ�เหลือง ประม�ณปีละกว่� 1,000 ร�ยในประเทศไทย หรือ 70,000 ร�ยในสหรัฐอเมริก� ซึ่งเกิดได้ในทุกเพศทุกวัย แม้จะพบม�กขึ้น เรื่อย ๆ ต�มอ�ย ุ โดยมีอุบัติก�รณ์สูงสุดที่ช่วงอ�ยุ 60-70 ปี และพบ ในเพศช�ยม�กกว่�เพศหญิง (4.1% vs 2.4%)

มะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง เป็นเนื้องอกของระบบน้ำ�เหลืองใน ร่�งก�ย ซึ่งระบบน้ำ�เหลือง (Lymphatic system) เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบภูมิคุ้มกัน ทำ�หน้�ท ต่ี่ อสู้ และปกป้องร่�งก�ยจ�กเชื้อโรคและ สิ่งแปลกปลอม ประกอบด้วย

1.ต่อมน้ำ�เหลือง (Lymph node) มีลักษณะคล้�ยเม็ดถั่ว พบ ได้ทั่วร่�งก�ย มีจำ�นวนหล�ยร้อยต่อม แต่จะไม่ส�ม�รถคลำ�พบได้ใน ภ�วะปกติ เนื่องจ�กมีขน�ดเล็ก ประม�ณ 0.5-1 เซนติเมตร

2.ภ�ยในต่อมน้ำ�เหลืองประกอบด้วยเม็ดเลือดข�วชนิดลิมโฟ ไซต์ (Lymphocyte) จำ�นวนม�ก

3.หลอดน้ำ�เหลือง (Lymphatic vessels) ต่อมน้ำ�เหลืองแต่ละต่อม

4.อวัยวะอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในระบบน้ำ�เหลือง ได้แก่ ต่อมทอนซิล ต่อมไทมัส และม้�ม สัญญาณเตือนภัยโรคร้าย

อ�ก�รที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคมะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง ป่วยจะมีต่อมน้ำ�เหลืองโตขึ้น ซึ่ง จะคลำ�พบได้ง่�ยในบริเวณที่อยู่ ตื้น เช่น บริเวณข้�งลำ�คอ รักแร้ เต้�นม หรือข�หนีบ (ต่อมน้ำ� เหลืองโต ไม่ได้หม�ยคว�มว่� เป็นมะเร็งต่อมน้ำ�เหลืองเสมอไป ทั้งนี้ อ�จเกิดจ�กก�รติดเชื้อ ธรรมด�ในอวัยวะใกล้เคียง หรือ ก�รกระจ�ยม�ของมะเร็งชนิด อื่น ๆ ได้เช่นกัน) ส่วนอ�ก�ร อื่น ๆ ที่อ�จเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเข้� ม�พบแพทย์ ได้แก่ มีไข้ น้ำ�หนัก ลด เหงื่อออกกล�งคืน ท้องอืด แน่นหรือโตขึ้น ตับม้�มโต รวม ถึงมีผื่นหรือแผลเรื้อรัง เป็นต้น การวินิจฉัยโรค

ก�รวินิจฉัยโรคมะเร็ง ต่อมน้ำ�เหลือง จำ�เป็นจะต้องมี ก�รตัดชิ้นเนื้อ ส่งตรวจท�งพย�ธ ิ วิทย� เพื่อดูก�รเรียงตัวของเซลล์ ผิดปกติภ�ยใต้กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงอ�จจะต้องมีก�รย้อมชิ้นเนื้อเพิ่มเติม เพื่อบอกร�ยละเอียดและ ชนิดของโรคที่แน่นอนต่อไป และเมื่อทร�บผลก�รวินิจฉัยว่�เป็นโรค มะเร็งต่อมน้ำ�เหลืองแล้ว จะต้องมีก�รตรวจเพิ่มเติม โดยก�รทำ� เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งช่องอก และช่องท้อง (CT scan) รวมถึง ก�รเจ�ะไขกระดูก เพื่อบอกว่�โรคอยู่ในระยะใด (stage 1-4) แนวทางการรักษา

แนวท�งก�รรักษ�มีหล�ยวิธี เหลือง และระยะของโรค

1.ก�รรักษ�ดว้ยย�เคมีบำ�บดั(Chemotherapy) ส่วนใหญ่จะ เป็นก�รให้ท�งส�ยน้ำ�เกลือ หรือรับประท�น โดยย�จะออกฤทธิ์ทำ�ล�ย เซลล์ที่แบ่งตัวเร็วทั่วร่�งก�ย รวมถึงเซลล์เม็ดเลือดปกติ มีผลทำ�ให้ ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ�ลงและติดเชื้อง่�ยต�มม�

2.ก�รรักษ�ด้วยย�ที่ออกฤทธิ์จำ�เพ�ะต่อเซลล์มะเร็ง เชื่อมต่อระหว่�ง ขึ้นกับชนิดของมะเร็งต่อมน้ำ� 4.ก�รเฝ้�ต ิดต�มโรค ส�ม�รถใช้สำ�หรับโรคมะเร็งต่อมน้ำ� เหลืองชนิดค่อยเป็นค่อยไป ที่โตช้� และไม่ก่ออ�ก�ร ซึ่งก�รรักษ�ด ้วยย�เคมีบำ�บ ัดหรือฉ�ยแสง อ�จไม่ ส�ม�รถทำ�ให้โรคห�ยข�ดได้ แต่กลับเพิ่มผลข้�ง เคียงจ�กก�รรักษ� ทั้งนี้ ผู้ป่วยควรปรึกษ�แพทย์ ผู้เชี่ยวช�ญ เพื่อก�รว�งแผนก�รรักษ�ท ี่เหม�ะสม ต่อไป พยากรณ์โรค

มะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง เป็นโรคมะเร็งที่มีพย�กรณ์ โรคดีที่สุดชนิดหนึ่ง พบว่�ห�กผู้ป่วยได้รับก�รรักษ� ท ี่เหม�ะสมและทันท่วงทีแล้ว ผู้ป่วยม�กกว่�ครึ่ง หนึ่งส�ม�รถห�ยข�ดจ�กโรค และกลับม�ใช้ชีวิตได้ อย่�งปกติดังเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโรค และ คว�มแข็งแรงของผู้ป่วย ว่�ส�ม�รถรับก�รรักษ�ได้ อย่�งเต็มที่หรือไม่ด้วย การดูแลตนเอง

สิ่งสำ�คัญคือก�รป้องกันก�รติดเชื้อระหว่�งก�ร รักษ� ซึ่งอ�จเกิดขึ้นได้ง่�ย และรุนแรงกว่�ปกติ เนื่องจ�กภ�วะภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลง ผู้ป่วยควร ปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน ดังนี้

1.ควรรับประท�นอ�ห�รที่สุกสะอ�ด ปร�ศจ�ก เชื้อที่อ�จก่อโรค รวมถึงเลือกท�นผลไม้เปลือกหน� และอ�ห�รที่ไม่มีเชื้อร�ปนเปื้อน

2.ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รักษ�คว�มสะอ�ด ของร่�งก�ย บ้วนป�กหลังอ�ห�ร ดื่มน้ำ�ประม�ณ 2-3 ลิตรต่อวัน ห�กไม่มีโรคร่วมอื่น ๆ ที่เป็นข้อห้�ม ขับถ่�ยสม่ำ�เสมอ และไม่อยู่ ในสถ�นที่แออัดซึ่งเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อ รวมถึงออกกำ�ล ัง ก�ยต�ม สมควร แต่ต้องไม่เสี่ยงต่อก�รล้มกระแทก ห�กมีอ�ก�รเวียนศีรษะ หรือหน้�มดื

3.ห�กมีไข้ควรรีบไปโรงพย�บ�ลทันที เพื่อแพทย์ส�ม�รถ พิจ�รณ�ให้ย�ปฏิชีวนะได้อย่�งเหม�ะสมและทันท่วงที

ข้อมูลจาก แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร หัวหน้า หน่วยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สมาคมโลหิตวิทยาแห่ง ประเทศไทย .

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.