เลิกเหล้า

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

ปัจจุบันโรคมะเร็งช่องป�ก ถือเป็น โรคที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโรคมะเร็งที่ พบบ่อยในประเทศไทย ซึ่ง พญ.ฝนทิพ แจ้งแสง แพทย์ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งโสต ศอ น�สิกวิทย� โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ หลักสี่ ระบุว่� แม้ประเทศไทยจะยังไม่มีก�ร เก็บสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในช่องป�กอย่�ง ชัดเจน แต่ข้อมูลในช่วง 5 ปีที่ผ่�นม�นบั เฉพ�ะของโรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์นั้นพบว่� อ ตัร�ก�รป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รั้งที่อันดับ 6 ของโรคมะเร็งที่พบบ่อย

ซึ่ง สาเหตุของการเกิดโรค นั้น เหมือนกับก�รเป็นโรคมะเร็งทั่วไป ที่ยังไม่ ทร�บแน่ชัด ส่วนหนึ่งม�จ�กก�รถ่�ยทอด ยีนที่ผิดปกติผ่�นท�งพันธุกรรม และปัจจัย ภ�ยนอกอื่น ๆ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ และการเคี้ยวหมากพลู โดย เฉพาะการสูบบุหรี่ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์นั้นจะเพิ่มโอกาสในการเป็น มะเร็งช่องปากมากกว่าคนปกติถึง 15 เท่า

ทั้งนี้ โรคมะเร็งส�ม�รถ เกิดได้ทุก ตำาแหน่งในช่องปาก ทั้ง กระพุ้งแก้ม เพดาน แข็ง เหงือก ลิ้น เนื้อเยื่อใต้ลิ้น รวมถึง บริเวณริมฝีปากด้วย ซึ่งก�รรักษ�ส�ม�รถ ทำ�ได้หลัก ๆ 3 วิธีคือก�รผ่�ต ดั ฉ�ยแสง เคมี บำ�บดั ซึ่งจะพิจ�รณ�ร�ยบุคคล ว่�อยู่ในระยะ โรคไหน มีคว�มพร้อมของร่�งก�ย เช่น บ�ง คนอยู่ในระยะที่ผ่�ตดัได้ แต่ถ้�อ�ย เยุอะม�ก ก็เสี่ยงเสียชีวิตจ�กก�รผ่�ตดัจะต้องเปลี่ยนวิธี ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก็ 3 กลุ่ม คือ ผู้ ้ สูบบุหรี่ เคี้ยวหมาก และมีรอยโรค อายุ 1880 ปี ฟรีหากสนใจ สามารถตรวจสอบ รายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของโรง พยาบาล” มะเร็งในช่อง ป�กก็เหมือน กับมะเร็งชนิด อื่ น ที่ รู้ เร็ ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.