ตัดโอกาสเป็นมะเร็งช่องปาก

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

ก�รรักษ�

“โรคมะเร็งในช่องปากอาจจะมี อัตราการเสียชีวิตไม่มากเมื่อเทียบกับ มะเร็งชนิดอื่น ๆ แต่นับเป็นโรค มะเร็งที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของ ผู้ป่วยมาก การพูดลำาบาก การ เคี้ยว การกลืนอาหารก็ลำาบาก ดังนั้นในปีนี้ทางโรงพยาบาล จุฬาภรณ์จึงได้จัดโครงการ บำาเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.