รู้เร็วรักษาหายได้

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

(Monoclonal antibodies) ย�เหล่�นเป็ี้นส�รที่สร้�ง ขึ้นให้จับกับโปรตีนที่จำ�เพ�ะบนผิวเซลล์มะเร็ง มีผล ข้�งเคียง รวมถึงก�รทำ�ล�ยเซลล์เม็ดเลือดปกติน้อยกว่� ย�เคมีบำ�บดัทั่วไป แต่มักจะมีร�ค�สงู อ�จให้เดี่ยว ๆ หรือ ให้ร่วมกับย�เคมีบำ�บดัได้

3.ก�รฉ�ยรังสีรักษ� (Radiation therapy) คือ ก�รฉ�ยรังสีปริม�ณสูง ไปทำ�ล�ยเซลล์ผิดปกติ ที่ ตำ�แหน่งใดตำ�แหน่งหนึ่ง อ�จใช้สำ�หรับผู้ป่วยที่ไม่ ส�ม�รถทนย�เคมีบำ�บดัได้ หรือใช้ร่วมกับย�เคมีบำ�บดั ในร�ยที่มีก้อนขน�ดใหญ่ ซึ่งย�อ�จไม่ส�ม�รถเข้�ถ ึง ภ�ยในก้อนได้เต็มที่ และโรคมีโอก�สกลับม�เป็นซ้ำ�ที่ ตำ�แหน่งเดิมได้สูง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.