Ŏ พระราชพิธีพระบรมศพ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ซึ่งเป็นวันที่ 16 ของ พระราชพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยเวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วย คุณ พลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาองค์โต ในทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระ อภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย หน้าพระบรมศพ ทรงกราบ ทรง จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำาพระชนม วารเป็นพระพุทธรูปประทับยืนแบบสมภังค์ แสดงปางห้ามญาติหรืออภัยมุทราด้วยพระหัตถ์ ขวาเพียงข้างเดียวที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหา เศวตฉัตร จากนั้นถวายภัตตาหารเช้าแด่พระ พิธีธรรม 8 รูป จากวัดสุทัศนเทพวรารามราช วรมหาวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหารที่ สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่คำ่าวันที่ 28 ต.ค. จากนั้นถวายภัตตาหารแด่พระพิธีธรรมก่อน เสด็จฯ กลับ

ในเวลา 11.00 น. ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงเป็นประธานในการบำาเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวาย ภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุร วงศาวาสวรวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหา วิหารที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.