Ŏ สำนักนายกฯ แจกข้าวพันธ์ุดี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ด้าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำา สำานักนายกรัฐมนตรี ในนามสำานักนายกฯ ได้นำา พันธ์ุข้าวสารพันธ์ุดีจากกรมการข้าว บรรจุภายใน ถุงสีขาว 10,000 ถุง ติดฉลากข้อความว่า “พอ เพียง” โดยเป็นลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาแจกจ่ายแก่ ประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมศพเป็นที่ระลึก บริเวณระหว่างประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงได้ รับการเทิดพระเกียรติให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งข้าว ไทยและทรงเป็นนักพัฒนาพันธ์ุข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้เพื่อร่วมถวายเป็น พระราชกุศล มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานว มินทราชินี80 แห่ง และมูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัย ภูเบศร นำายาดมสมุนไพร แจกจ่ายให้แก่ประชาชน ที่มาถวายสักการะพระบรมศพเช่นเดียวกับ บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด นำาน้ำาผลไม้และน้ำา สมุนไพรจากโครงการหลวงมาบริการประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวังตั้งโต๊ะบริการน้ำา ดื่ม พร้อมทั้งนมถั่วเหลืองชนิดกล่อง ส่วนที่เต็นท์ บริเวณหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สมาคม ศิษย์เก่าทวีธาภิเศก ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนทวี ธาภิเศกนำาข้าวเหนียวหมูปิ้ง น้ำาเต้าหู้ ไอศกรีม ขนมปัง น้ำาแข็งไส ลูกอม และผ้าเย็น มาแจกจ่าย ให้ประชาชนพร้อมช่วยกันเก็บขยะโดยรอบ บริเวณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.