Ŏ ปักหลักจองคิวข้ามคืน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ส่วนบรรยากาศ ตามที่มีพระราชานุญาต เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังพระราช พิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ตั้งแต่วัน ที่ 29 ต.ค. 59 เป็นต้นไป เวลา 08.00-21.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นช่วงมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท) นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เวลา 00.15 น. เป็นต้นมา มีประชาชนจำานวนมากแต่ง กายไว้ทุกข์ สีดำา-ขาว ชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำารวจ ต่างหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ มา รวมตัวกันบริเวณสนามหลวง ที่เต็นท์กองอำานวย การร่วม เพื่อรอรับบัตรคิวเข้าถวายสักการะ พระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ทั้งนี้บางส่วน นำาเครื่องนอนมานอนจับจองคิวแม้ฝนตกก็ไม่ ยอมถอยหนี ซึ่งถือเป็นแรงศรัทธาแรงกล้าของ ประชาชนชาวไทยทีเดียว กระทั่งช่วงใกล้รุ่งสาง เจ้าหน้าที่จึงให้ประชาชนทั้งหมด เดินทางไปเข้า แถวรอที่บริเวณเต็นท์ฝั่งหน้าประตูวิเศษไชยศรี เพื่อรอเวลาเปิดให้เข้าไปภายในพระบรมมหาราช วัง ถวายสักการะพระบรมศพ ซึ่งประชาชนพากัน มาเข้าแถวเป็นจำานวนมากท้ายแถวยาวไปถึง โรงแรมรัตนโกสินทร์ทีเดียว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.